Stortinget - Møte tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 10

Dato: 05.10.2010

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:43:08]

Referat

 • 1.(8)

  Statsbudsjettet 2011 (Prop. 1 S (2010–2011))

 • 2.(9)

  Nasjonalbudsjettet 2011 (Meld. St. 1 (2010–2011))

 • 3.(10)

  Skatter og avgifter 2011 (Prop. 1 LS (2010–2011))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.