Stortinget - Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10

Dato: 28.10.2010

Referatsaker

Sak nr. 11 [16:06:14]

Referat

 • 1.(41)

  Oppnevning av et varamedlem for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer i Europautvalget (Innberetning 2 (2010–2011))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(42)

  Endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven (Prop. 7 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(43)

  Endringer i foretaksloven, innskuddspensjonsloven, lov om individuell pensjonsordning mv. (Prop. 6 L (2010–2011))

 • 4.(44)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner, Arve Kambe og Svein Flåtten om å redusere tilgangen til informasjon i skattelistene og redusere faren for tilknyttet kriminalitet (Dokument 8:11 S (2010–2011))

 • 5.(45)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Ulf Leirstein om å forby offentliggjøring av skattelistene (Dokument 8:15 S (2010–2011))

 • 6.(46)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Christian Tybring-Gjedde og Anders Anundsen om å bedre rettssikkerheten for skattyter (Dokument 8:17 S (2010–2011))

 • 7.(47)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Torgeir Trældal, Per Roar Bredvold og Christian Tybring-Gjedde om endring av revisjonsplikt for små og mellomstore bedrifter samt endring av tidsbegrenset krav til oppbevaring av regnskapsdokumenter (Dokument 8:19 S (2010–2011)

 • 8.(48)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Trældal, Christian Tybring-Gjedde, Per Roar Bredvold og Harald T. Nesvik om å beskatte inntekt fra skogsforvaltning som kapitalinntekt (Dokument 8:20 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 3–8 sendes finanskomiteen.

 • 9.(49)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Torgeir Trældal, Per Roar Bredvold og Ulf Leirstein om å senke krav til aksjekapital for aksjeselskaper (Dokument 8:16 S (2010–2011))

 • 10.(50)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Michaelsen og Solveig Horne om opprettelse av rehabiliterings- og soningsinstitusjoner for ungdom (Dokument 8:21 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes justiskomiteen.

 • 11.(51)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2010 til 30. juni 2010

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 12.(52)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Bjørn Lødemel, Trond Helleland, Siri A. Meling, Olemic Thommessen og Lars Myraune om bruksrettighetene i statsallmenningene (Dokument 8:13 S (2010–2011))

 • 13.(53)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Elisabeth Røbekk Nørve, Arve Kambe, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou og Øyvind Halleraker om eierskifte i små og mellomstore bedrifter (Dokument 8:14 S (2010–2011))

 • 14.(54)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Torgeir Trældal og Per Roar Bredvold om oppheving av bestemmelser om prisfastsetting av konsesjonspliktige landbrukseiendommer (Dokument 8:18 S (2010–2011))

 • 15.(55)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Svein Flåtten, Bjørn Lødemel, Svein Harberg, Lars Myraune, Gunnar Gundersen og Siri A. Meling om å forbedre bøndenes driftsmuligheter og styrke den private eiendomsretten herunder gjennom fjerning av særreguleringer på landbrukseiendommer (Dokument 8:24 S (2010–2011))

 • 16.(56)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Ivar Kristiansen og Linda C. Hofstad Helleland om overtredelsesgebyr og rettssikkerhet for oppdrettsnæringen (Dokument 8:25 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 12–16 sendes næringskomiteen.

 • 17.(57)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Lars Myraune, Tage Pettersen, Siri A. Meling og Trond Helleland om å opprette et selvstendig, frittstående veg- og vegtrafikktilsyn, som skal ha tilsynsansvar med veger, trafikanter og kjøretøyer (Dokument 8:22 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen

 • 18.(58)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Per Sandberg og Hans Frode Kielland Asmyhr om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere (Dokument 8:171 S (2009–2010))

Presidenten: Representantforslaget foreslås avvist, jf. forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav e.

Hans Frode Kielland Asmyhr har bedt om ordet.

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) [16:07:29]: Jeg ber om at representantforslaget i referatsak 58 oversendes justiskomiteen for behandling.

Marit Nybakk vil redegjøre for presidentskapets flertall og bakgrunnen for deres innstilling. Jeg tilhører et mindretall i presidentskapet. Debatten går på hvor grensen for Stortingets instruksjonsmyndighet over Domstoladministrasjonen går. Jeg mener at det er et uklart spørsmål, og at Stortinget åpenbart i spesielle tilfeller har en myndighet til å instruere Domstoladministrasjonen. Det er uansett et politisk spørsmål som bør underlegges politisk behandling i fagkomité og deretter Stortinget i plenum. Derfor ber jeg om at forslaget blir behandlet.

Marit Nybakk (A) [16:08:46]: Jeg skal da begrunne flertallsinnstillingen; det betyr alle de andre fem i presidentskapet unntatt Fremskrittspartiets representant.

La meg starte med å si at dette ikke dreier seg om uenighet om realitetsinnholdet i saken; jeg har et behov for å si det om akkurat denne saken. Men da Domstoladministrasjonen ble opprettet, ble domstolenes uavhengighet markert ved at administrative beslutninger om domstolenes virksomhet ble flyttet ut av regjeringskontorene. Dette får altså noen praktiske konsekvenser for hvordan Stortinget skal gå fram når det gjelder ulike typer forslag som knytter seg til Domstoladministrasjonens ansvarsområde.

La meg legge til at det ikke er slik at Stortinget ikke kan gi noen form for pålegg til Domstoladministrasjonen i form av vedtak. Stortinget fatter f.eks. budsjettvedtak og ulike instrukser og fullmakter knyttet til budsjettet på denne måten. Men i dette tilfellet dreier det seg altså om å endre regler som Domstoladministrasjonen gir med hjemmel i domstolloven – dette høres vanskelig ut.

Generelt må det foreligge spesielle holdepunkter for at Stortingets instruksjonsadgang overfor forvaltningen skal være begrenset. Men i forhold til Domstoladministrasjonen foreligger det, slik flertallet har lagt til grunn, nettopp slike holdepunkter. Og de hensyn som taler for å gjøre Domstoladministrasjonen mer uavhengig av regjeringen, nemlig at organet i større grad skal utøve sin virksomhet uavhengig av politisk påvirkning, taler også for å gjøre det mer uavhengig av Stortinget. Derfor mener altså presidentskapets flertall at det ikke er i samsvar med forutsetningene for opprettelse av Domstoladministrasjonen om Stortinget skulle gi en instruks om innholdet i et regelverk, som dette altså dreier seg om.

Når det er et bredt flertall som mener at det vil være i strid med forutsetningene for opprettelse av Domstoladministrasjonen om det fattes et realitetsvedtak som foreslått, mener altså flertallet at det har veldig lite for seg å sende dette forslaget over til justiskomiteen, eller for den saks skyld til komitébehandling, og ber i stedet om at forslaget avvises i henhold til forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav e.

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) [16:11:16]: Begrunnelsen fra presidentskapets flertall er etter min oppfatning faglig tynn. Det er riktig som representanten Nybakk sa, at hensikten med å opprette Domstoladministrasjonen i sin tid var å gjøre den mer uavhengig av regjeringen, altså den daglige styringen fra justisministeren. Tidligere var altså det som i dag er Domstoladministrasjonen, en domstolsavdeling i Justisdepartementet. Likevel er det slik at Kongen i statsråd i dag har mulighet gjennom domstolloven å komme med instruksjon overfor Domstoladministrasjonen. Da synes det merkelig at Stortinget gjennom dette vedtaket pålegger seg selv en begrensning som er større enn hva Kongen i statsråd har. Det synes jeg er ganske merkverdig, og det synes rart om Stortinget gjennom en referatsak selv skulle pålegge seg de begrensningene uten større debatt i Stortinget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til referatsak 58. Vi går da til votering.

Det voteres alternativt mellom innstillingen fra presidentskapets flertall, om å avvise forslaget i henhold til forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav e, og forslaget fra presidentskapets mindretall, om at forslaget oversendes justiskomiteen til behandling.

Votering:Ved alternativ votering mellom innstillingen fra flertallet i presidentskapet og forslaget fra mindretallet i presidentskapet ble innstillingen fra flertallet i presidentskapet bifalt med 79 mot 23 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.13.03)

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? Møtet er hevet.