Stortinget - Møte torsdag den 11. november 2010 kl. 10

Dato: 11.11.2010

Dokumenter: (Innst. 32 S (2010–2011), jf. Prop. 142 S (2009–2010))

Sak nr. 5 [11:57:20]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Talere

Votering i sak nr. 5

Thomas Breen (A) [11:57:42]: Grunnen til at jeg tar ordet i denne saken, er at finanskomiteen gjennom de siste par årene har behandlet en rekke skatteavtalesaker som baserer seg på – kort kalt – overenskomsten. Nå skal vi stemme over en endring i protokollen til denne overenskomsten. Vi skal etterpå behandle ni skattesaker som jeg regner med det ikke blir debatt i, men jeg synes det er verdt å ta ordet til en så viktig endring som vi nå gjør, og fortelle litt om hva dette egentlig handler om.

Den overenskomsten vi har brukt så langt, er fra 1988, og det er en gjensidig administrativ bistandsavtale i skattesaker. Overenskomsten skal bidra til at de som har undertegnet den, mer effektivt skal kunne bekjempe internasjonale skatteunndragelser. Den har så langt vært forbeholdt de 54 landene som er medlem av Europarådet eller OECD – de som har kunnet tilslutte seg den overenskomsten som vi så langt har brukt. Overenskomsten bidrar til et rettslig grunnlag for utveksling av opplysninger. Den bidrar til at man kan gjøre samtidige skatteundersøkelser i flere land, at man kan forkynne dokumenter i andre land, og at man kan få bistand til innfordring og sikring av skattekrav i andre land. Det handler for så vidt om noe mer enn bare skatteopplysninger, slik man kan få inntrykk av.

Det som nå er nytt, og som denne saken egentlig handler om, er at man har sett en stadig økende internasjonal fokusering på bekjempelse av internasjonal skatteunndragelse, og da G20-landene hadde møte i London i 2009, adresserte de denne utfordringen og behovet for å ha et internasjonalt verktøy som ville gjøre at flere kunne ta del i den kampen.

Som en følge av G20-landenes fokusering rundt dette har OECD og Europarådet framforhandlet en protokoll som gjør at den overenskomsten vi så langt har brukt, åpner for at også land som ikke er medlem av Europarådet eller OECD, nå kan tilslutte seg den.

Det vi da i dag gjør, er å gi vår tilslutning til at overenskomsten blir et globalt verktøy for en viktig kamp som mange flere nå etter hvert har blitt opptatt av. Og det er bra.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

(Votering, se side 533)

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD), undertegnet i Paris 27. mai 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.