Stortinget - Møte torsdag den 11. november 2010 kl. 10

Dato: 11.11.2010

Dokumenter: (Innst. 34 S (2010–2011), jf. Prop. 146 S (2009–2010))

Sak nr. 7 [12:00:34]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 533)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene, undertegnet i Paris 24. mars 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.