Stortinget - Møte torsdag den 11. november 2010 kl. 10

Dato: 11.11.2010

Dokumenter: (Innst. 36 S (2010–2011), jf. Prop. 148 S (2009–2010))

Sak nr. 9 [12:01:07]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Sankt Lucia om opplysninger i skattesaker

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 533)

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Sankt Lucia om opplysninger i skattesaker, underskrevet i Paris 19. mai 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.