Stortinget - Møte torsdag den 11. november 2010 kl. 10

Dato: 11.11.2010

Referatsaker

Sak nr. 16 [12:59:41]

Referat

 • 1.(59)

  Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2010) (Prop. 16 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(60)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Nikolai Astrup om en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk (Dokument 8:26 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(61)

  Prop. 1 S Tillegg 1–4 (2010–2011) Endringer av Prop. 1 S (2010–2011) om statsbudsjettet for 2011

  Enst.: Sendes finanskomiteen. Budsjettkapitlene i Prop. 1 S Tillegg 1–4 fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2010–2011). Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. 1 S (2010–2011), fordeles til komiteene slik:

  • – Prop. 1 S Tillegg 4 (2010–2011) Romertall II–V: finanskomiteen

  • – Prop. 1 S Tillegg 4 (2010–2011) Romertall VI: utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 4.(62)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system (linked systems) og gjeldsfordringar (credit claims) (Prop. 8 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(63)

  Endringar i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (endringar relatert til ruspåverka køyring m.m.) (Prop. 9 L (2010–2011))

 • 6.(64)

  Politiets utlendingsinternat på Trandum – tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet (Prop. 12 S (2010–2011))

 • 7.(65)

  Endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) (Prop. 13 L (2010–2011))

 • 8.(66)

  Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse) (Prop. 14 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes justiskomiteen.

 • 9.(67)

  Endringer i studentsamskipnadsloven (Prop. 15 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(68)

  Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF (Prop. 11 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11.(69)

  Hjelp til flomofre i Pakistan (Prop. 10 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.