Stortinget - Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10

Dato: 25.11.2010

Dokumenter: (Innst. 2 S (2010–2011), jf. Meld. St. 1 (2010–2011), Prop. 1 S (2010–2011) og Prop. 1 S Tillegg 1–4 (2010–2011))

Sak nr. 2 [10:01:39]

Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2011 og forslaget til statsbudsjett for 2011

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 83 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslag nr. 3, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 4–71, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslag nr. 72, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre

  • forslag nr. 73, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

  • forslagene nr. 74–79, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

  • forslagene nr. 80–83, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Det voteres over forslagene nr. 80–83, fra Venstre.

Forslag nr. 80 lyder:

«A

Rammevedtak

1Statsforvaltning4 144 108 000
2Familie og forbruker38 673 240 000
3Kultur7 332 501 000
4Utenriks32 895 673 000
5Justis20 024 536 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig16 646 612 000
7Arbeid og sosial315 281 044 000
8Forsvar34 577 688 000
9Næring4 327 195 000
10Fiskeri512 855 000
11Landbruk14 577 580 000
12Olje og energi-96 525 675 000
13Miljø3 630 212 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 636 764 000
15Helse132 210 758 000
16Kirke, utdanning og forskning46 862 569 000
17Transport og kommunikasjon31 961 846 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren131 309 505 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter8 887 600 000
20Garanti-instituttet for eksportkreditt-211 800 000
21Finansadministrasjon mv.32 711 637 000
22Skatter, avgifter og toll-909 801 304 000
23Utbytte mv.-24 720 852 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-153 055 708 000

B

Stortinget ber regjeringen snarest innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell.

C

Stortinget ber regjeringen sørge for at rundskriv Q22/2010 følges i 2011, slik at overgrepssentrene sikres en stabil finansiering.

D

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett for 2011 med en sak som sikrer at Norge tar et større ansvar i det internasjonale flyktningarbeidet ved at kvoten overføringsflyktninger økes med 500.»

Forslag nr. 81 lyder:

«Stortinget ber regjeringen unnta Post- og teletilsynets kostnader knyttet til arbeid med nødpeilesendere fra tilsynets selvfinansieringsordning, og at dette finansieres særskilt over statsbudsjettet.»

Forslag nr. 82 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 pst. til 20 pst.»

Forslag nr. 83 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 98 mot 2 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.30.39)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 74–79, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 74 lyder:

«Rammevedtak

1Statsforvaltning4 475 508 000
2Familie og forbruker68 013 838 000
3Kultur7 314 766 000
4Utenriks33 220 673 000
5Justis20 265 136 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig16 420 524 000
7Arbeid og sosial317 451 744 000
8Forsvar34 596 335 000
9Næring4 693 695 000
10Fiskeri512 855 000
11Landbruk14 773 180 000
12Olje og energi-96 435 875 000
13Miljø3 350 812 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 656 764 000
15Helse132 194 458 000
16Kirke, utdanning og forskning45 453 669 000
17Transport og kommunikasjon31 646 446 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren103 189 005 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter8 723 000 000
20Garanti-instituttet for eksportkreditt-211 800 000
21Finansadministrasjon mv.32 604 537 000
22Skatter, avgifter og toll-911 653 704 000
23Utbytte mv.-25 326 052 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-153 070 486 000»

Forslag nr. 75 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan det kan sikres at foreldre får rett til foreldrepermisjon uavhengig av den andre forelders aktivitet før og etter fødsel.»

Forslag nr. 76 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en tilsynsordning for offentlige anskaffelser og nedsette et utvalg for å utforme forslag til en mer effektiv håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.»

Forslag nr. 77 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om at landbruksnæringen skal få mulighet til å søke om midler til nyinvesteringer fra de kommunale næringsfondene på lik linje med næringslivet ellers.»

Forslag nr. 78 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at barnehagetilskudd, krisesentertilskudd og tilskudd til Godt Samliv!-kurs tas ut av rammetilskuddet til kommunene under Kommunal- og regionaldepartementet, og gjennomføres som tilskuddsordninger under henholdsvis Kunnskapsdepartementet (barnehagetilskudd) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (krisesentertilskudd og tilskudd til Godt Samliv!-kurs).»

Forslag nr. 79 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i sin styringsdialog med kommunene legge til rette for at de midler som i 2011 er tenkt benyttet til 5 flere uketimer innført høsten 2008, 1 ekstra uketime og 8 timers gratis SFO som innføres høsten 2011, kan omprioriteres med henholdsvis 290 mill. kroner til økt lærertetthet, 230 mill. kroner til etter- og videreutdanning for lærere og 50 mill. kroner til tiltak til frivillig leksehjelp i kommunal og frivillig regi.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 96 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.30.59)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 73, fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om et investeringsprogram for investeringer i bærekraftig utvikling i fattige land, med en målsetting om samlet investeringsramme på minimum 10 mrd. kroner.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 95 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.31.18)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 72, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Rammevedtak

1Statsforvaltning3 922 508 000
2Familie og forbruker66 516 540 000
3Kultur7 250 466 000
4Utenriks31 815 173 000
5Justis20 370 136 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig15 261 724 000
7Arbeid og sosial317 073 244 000
8Forsvar35 184 335 000
9Næring4 780 395 000
10Fiskeri512 855 000
11Landbruk12 624 780 000
12Olje og energi-96 660 375 000
13Miljø3 240 212 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 611 764 000
15Helse132 076 258 000
16Kirke, utdanning og forskning45 907 969 000
17Transport og kommunikasjon31 878 246 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren102 377 105 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter8 878 000 000
20Garanti-instituttet for eksportkreditt-211 800 000
21Finansadministrasjon mv.32 486 737 000
22Skatter, avgifter og toll-905 101 004 000
23Utbytte mv.-25 153 352 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-153 358 084 000»
Votering:Forslaget fra Høyre ble med 84 mot 18 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.31.34)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4–71, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«A

Rammevedtak

1Statsforvaltning36 146 000
2Familie og forbruker38 740 408 000
3Kultur6 266 601 000
4Utenriks24 712 048 900
5Justis20 876 136 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig14 766 711 000
7Arbeid og sosial313 891 544 000
8Forsvar36 484 845 000
9Næring5 030 395 000
10Fiskeri492 373 000
11Landbruk8 338 776 000
12Olje og energi-97 632 775 000
13Miljø3 100 712 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 626 764 000
15Helse135 120 958 000
16Kirke, utdanning og forskning45 448 588 000
17Transport og kommunikasjon36 917 714 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren134 800 413 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter9 823 000 000
20Garanti-instituttet for eksportkreditt-211 800 000
21Finansadministrasjon mv.31 579 607 000
22Skatter, avgifter og toll-891 278 756 000
23Utbytte mv.-24 486 352 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-145 555 943 100

B

Stortinget ber regjeringen med virkning fra 1. juli 2011 utforme nye forskrifter om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager, hvor det fastslås at kommunene skal følge enhetskostnadsprinsippet.

C

Stortinget ber regjeringen pris- og indeksregulere barnetrygden med virkning fra 1. juli 2011.

D

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendring som fører til at avkortingen av grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister settes til 10 pst. fra 1. mai 2011.

E

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å opprette et energi- og petroleumsforskningsfond på 10 mrd. kroner, hvor avkastningen benyttes til teknologisk forskning for å bedre utvinningsgraden, økonomien og sikkerheten på kontinentalsokkelen, samt andre relevante energiforskningsprosjekter.

F

Stortinget ber regjeringen, i løpet av vårsesjonen 2011, legge frem en sak knyttet til finansiering av vedlikeholdsetterslepet av medisinsk utstyr og bygningsmasse ved norske sykehus.

G

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 fremme forslag om å overføre legemidler fra individuell refusjon til blåreseptordningen, ut fra helse- og samfunnsøkonomiske analyser.

H

Stortinget ber regjeringen heve bagatellgrensen for legemidler til 50 mill. kroner innen 1. januar 2011.

   I

Stortinget ber regjeringen om å innføre en yrkesskade- og uføreforsikring for studenter fra og med 1. juli 2011.

J

Stortinget ber regjeringen opprette et infrastrukturfond pålydende 300 mrd. kroner. Fondet bygges opp over inntil 5 år, og avkastningen øremerkes realinvesteringer i veg-, jernbane- og kollektivnettet samt bredbånd/IKT-infrastrukturen med forutsigbar og varig finansiering av infrastruktur-investeringene som overordnet mål.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stoppe innføringen av rammefinansiering, og gå tilbake til en finansieringsmodell for barnehagene som sikrer enhetene en reell betaling pr. bruker.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre regelverket slik at det blir opp til det enkelte par hvordan de vil fordele fødselspermisjonen mellom seg.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om at far på selvstendig grunnlag får rett til uttak av pappapermisjon.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gå bort fra rammefinansiering og tilbake til en finansieringsmodell for krisesentrene som sikrer likebehandling over hele landet.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som har som mandat å se på sammenslåing av Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. Sammenslåingen skal være gjennomført innen tre år.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendring som gir alle minstepensjonister, uavhengig av sivil status, et særtillegg på 1 G.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette en ny bataljon på linje med Telemarksbataljonen. Dette for å avlaste våre soldater i skarp utenlandstjeneste, ref. Afghanistan, og for å styrke vår tilstedeværelse på norsk territorium.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre en nasjonal markeringsdag for innsatsen til de norske veteranene som har deltatt i utenlandsoperasjoner.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten av etablering av ett eller flere strukturfond etter en fond-i-fond-løsning som forvaltes profesjonelt og som kan bidra når norske bedrifter har behov for økt kapitalstyrke.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten av å overføre forvaltningen av det statlige eierskapet til en fondsbasert løsning for å sikre en profesjonell forvaltning av statens eierskap.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et eget fiskeriråd i Kina.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg med bred deltagelse for å gjennomføre en evaluering av om saksbehandlingsreglene i konkurranseloven av 2004 virker etter intensjonen.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre plikt til forenklet kunngjøring ved innkjøp under den nasjonale terskelverdien for anbudsplikt og legge til rette for en effektiv, ubyråkratisk nasjonal web-basert struktur for dette.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av fiskeri- og havbruksnæringens rammevilkår med sikte på å tilpasse disse bedre til en virkelighet med åpen internasjonal konkurranse og svingninger i eksportmulighetene.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om oppheving av lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvarer (omsetningsloven).»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en ordning med fritt omsettelige produksjonskvoter for melk.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om avvikling av konsesjonsgrenser gitt i medhold av husdyrkonsesjonsloven.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven).»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle begrensningene når det gjelder antall deltakere, avstandsbegrensning og kvotetak for samdrifter i melkeproduksjon.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en eksportstrategi for norske landbruksprodukter.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å oppheve den gjeldende forskriften om utenlandsk bearbeidede jordbruksprodukter.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av jordloven med sikte på modernisering og forenklinger.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om endring av forskrift om utenlandsk bearbeiding av kjøtt- og meierivarer, blant annet slik at rettighetene som selges på auksjon blir omsettelige.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å utrede en ordning med kjøp av oppsynstjenester innen naturforvaltning fra andre enn staten.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding som inneholder en evaluering av de naturfaglige og samfunnsøkonomiske konsekvenser av gjennomførte og planlagte skogvernprosesser.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om at staten tar det økonomiske ansvaret for arkeologiske utgravninger når dette påkreves på privat eiendom.»

Forslag nr. 31 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om vrakpantpolitikk.»

Forslag nr. 32 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for syketransporten og rehabiliteringstjenesten til Nav.»

Forslag nr. 33 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for TNF-hemmerne og MS-medisinen til Nav.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av høsten 2011 fremme forslag om en tannhelsereform med utgangspunkt i etablering av en takordning for utgifter relatert til sykdom i munnhulen.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011 fremme forslag om nedleggelse av de regionale helseforetakene.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at helseforetakene går gjennom sin virksomhet med tanke på effektivisering og konkurranseutsetting av tjenester som ligger utenfor kjernevirksomheten for å frigjøre midler til pasientbehandling. Dette kan for eksempel være renhold, vaskeri, vaktmestertjenester etc.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kapasitet som eksisterer hos private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner blir benyttet.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kapasitet som eksisterer hos private rusinstitusjoner blir benyttet.»

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre ansvaret for forvaltning av helserefusjoner tillegges Arbeids- og velferdsetaten.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det utføres samfunnsøkonomiske og helseøkonomiske analyser knyttet til innføring av nye legemidler, med sikte på raskere innføring og bruk av innovative legemidler i Norge.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre tydeligere nasjonale retningslinjer for bruk av nye innovative legemidler.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber regjeringen rettighetsfeste retten til brukerstyrt personlig assistanse.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre nødvendig regelverk slik at også private og ideelle aktører kan søke om investeringstilskudd til bygging av sykehjemsplasser på lik linje med kommunene.»

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen pålegge kommunene å føre statistikk med ventelister på sykehjemsplass i den enkelte kommune.»

Forslag nr.45 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om endring av ISF-ordningen som sikrer 50 pst. ISF.»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at helseforetakene tar et tydeligere ansvar ved fristbrudd gjennom at helseforetakene pålegges å sende melding til HELFO ved fristbrudd for rettighetspasienter.»

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for legemidler som i dag er underlagt de regionale helseforetakene til folketrygden, slik at det ikke er pasientenes bosted som er avgjørende for hvilke legemidler man får tilgang til.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om behandlingsreiser til utlandet, slik at behandlingstilbud utenfor EØS ikke ekskluderes og at det sikres at ikke pasienten er den som skal ha bevisbyrden i forhold til kvaliteten på behandlingstilbudet.»

Forslag nr. 49 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal sykehusplan, som definerer hvilke funksjoner et lokalsykehus skal inneholde, hvor mange sykehus Norge trenger og hvor sykehusene skal ligge.»

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak som sikrer adekvat tilbud til Parkinsons- og psykiatriske pasienter i primærhelsetjenestens institusjoner.»

Forslag nr. 51 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest sørge for at Stortingets intensjon fra 1996 om at ingen funksjonshemmede under 50 år skal på sykehjem mot sin vilje, blir innfridd.»

Forslag nr. 52 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget i løpet av våren 2011, som omhandler fremtidig strategi for legemiddelpolitikken i Norge.»

Forslag nr. 53 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011, innføre lovfestet rett til sykehjemsplass når det medisinske behovet er til stede.»

Forslag nr. 54 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en forpliktende strategi for hvordan departementenes indre og ytre etater, samt offentlig sektor for øvrig, kan påta seg en større del av ansvaret for inntak av lærlinger.»

Forslag nr. 55 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta de nødvendige forskriftsendringer slik at ungdom i barnevernets omsorg får rett til støtte fra Lånekassen som hjemmeboende.»

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innen 1. juli 2011 utrede hvordan skatt på overskudd i forskningsinstitutter, som er kvalifisert til basisbevilgninger, men som ikke har erverv til formål, påvirker instituttenes konkurransesituasjon overfor utenlandske institutter og målet om å nå 3 pst. av BNP til forskningsformål, og orientere Stortinget om dette på egnet måte.»

Forslag nr. 57 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan det hurtigst mulig kan tas i bruk en felles IKT-plattform i kirkelig sektor, og komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.»

Forslag nr. 58 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en sammenslåing av administrasjonen av veg, jernbanens kjøreveg og luftfarten i ett direktorat.»

Forslag nr. 59 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om organisering av Vegdirektoratet som et statlig vegselskap eller statsaksjeselskap, og en ordning selskapet skal kunne prosjektfinansiere store utbyggingsprosjekter ved hjelp av rimelige, statlige lån som tilbakebetales over investeringsobjektets levetid.»

Forslag nr. 60 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om organisering av Jernbaneverket som et statlig selskap eller statsaksjeselskap, og en ordning der selskapet skal kunne prosjektfinansiere store utbyggingsprosjekter ved hjelp av rimelige, statlige lån som tilbakebetales over investeringsobjektets levetid.»

Forslag nr. 61 lyder:

«Stortinget ber regjeringen organisere Kystverket som statlig selskap eller statsaksjeselskap, og en ordning der selskapet skal kunne prosjektfinansiere store utbyggingsprosjekter ved hjelp av rimelige, statlige lån som tilbakebetales over investeringsobjektets levetid.»

Forslag nr. 62 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang forsøk med samlet utbygging av store samferdselsprosjekter og bruke statlige reguleringsmyndighet for å sikre nødvendig planavklaring og full statlig prosjektfinansiering av forsøkene.»

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om opprettelsen av et Statens Transporttilsyn som skal ha totalansvar for tilsyn og kontroll innenfor samferdselssektoren, der dagens transporttilsyn inngår.»

Forslag nr. 64 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om endring i budsjettsystemet slik at bygging av infrastruktur innenfor samferdselsområdet behandles som investering og ikke som årlig utgift, for å sikre at vedtatt Nasjonal transportplan også omfatter flerårige finansieringsvedtak.»

Forslag nr. 65 lyder:

«Stortinget ber regjeringen:

  • 1. Skille ut tidligere Statskonsult som et eget selskap og selge dette.

  • 2. Legge frem sak om organisering av Direktoratet for forvaltning og IKT som et statlig selskap eller statsaksjeselskap, og en ordning der selskapet skal kunne prosjektfinansiere store utbyggingsprosjekter ved hjelp av rimelige, statlige lån som tilbakebetales over investeringsobjektets levetid.»

Forslag nr. 66 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å børsnotere Mesta AS.»

Forslag nr. 67 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre eierskapet for NSB AS fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet.»

Forslag nr. 68 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide retningslinjer for bruk av rentekompenasjon til investeringer i riksveger, jernbane, kystformål og bredbånd.»

Forslag nr. 69 lyder:

«Stortinget gir regjeringen fullmakt til å avhende eierskapet i Baneservice AS.»

Forslag nr. 70 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide opplegg for en storbypakke på 100 mrd. kroner til modernisering av transportnettene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, samt kjøp av persontransporttjenester. Stortinget forutsetter at eksisterende planer/pakker for utvikling av veg og jernbanebaserte prosjekter som i dag er finansiert eller er planlagt finansiert med bompenger, i sin helhet finansieres av staten.

Stortinget ber videre regjeringen opprette en egen styringsgruppe for storbysatsingen med bruk av statlige reguleringsplaner. Stortinget legger til grunn statlig styring av en moderniseringspakke for hver av byene med rapportering til Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 71 lyder:

«Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av regelverk og målsettinger for lånegarantiordningene i GIEK og Eksportkreditt med det formål at ordningene blir tilpasset og mer fleksible i forhold til den teknologiske og markedsmessige utviklingen i norsk næringsliv og at det fremmes en sak for Stortinget om endringer så snart som mulig.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 78 mot 24 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.31.53)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en tilsynsordning for offentlige anskaffelser og nedsette et utvalg for å utforme forslag til en mer effektiv håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 72 mot 30 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.32.10)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige endringer i lov om Statens Pensjonskasse, slik at statspensjonister som gikk av med pensjon før 1. mai 2000, blir likebehandlet med øvrige statspensjonister. Ikrafttredelsen av denne endring er 31. juni 2011.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge utviklingen i strømprisen nøye, og dersom en unormal situasjon igjen oppstår på elektrisitetsmarkedet, bes regjeringen vurdere å bruke bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de mest vanskeligstilte.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 53 mot 49 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.32.33)Komiteen hadde innstilt:

I

Rammevedtak

For Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2011 fastsettes følgende bevilgningsrammer i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 13. oktober 2010, supplert med vedtak 11. november 2010:

1Statsforvaltning4 512 508 000
2Familie og forbruker38 815 640 000
3Kultur7 291 966 000
4Utenriks32 895 673 000
5Justis20 083 736 000
6Innvandring, regional utvikling og bolig16 437 424 000
7Arbeid og sosial317 470 444 000
8Forsvar34 584 335 000
9Næring5 198 395 000
10Fiskeri512 855 000
11Landbruk14 759 380 000
12Olje og energi-96 803 375 000
13Miljø3 343 212 000
14Konstitusjonelle institusjoner1 656 764 000
15Helse131 909 358 000
16Kirke, utdanning og forskning45 062 069 000
17Transport og kommunikasjon30 926 946 000
18Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren131 335 705 000
19Tilfeldige utgifter og inntekter9 723 000 000
20Garanti-instituttet for eksportkreditt-211 800 000
21Finansadministrasjon mv.32 521 737 000
22Skatter, avgifter og toll-910 719 004 000
23Utbytte mv.-24 343 352 000
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland-153 036 384 000
Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 60 mot 40 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.33.02)

Videre var innstilt:

II

Meld. St. 1 (2010–2011) – Nasjonalbudsjettet for 2011 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.