Stortinget - Møte fredag den 26. november 2010 kl. 10

Dato: 26.11.2010

Referatsaker

Sak nr. 4 [13:21:21]

Referat

 • 1.(107)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Sylvi Graham om en tiårig handlingsplan for å heve lesekompetansen og sikre gode grunnleggende leseferdigheter hos voksne (Dokument 8:41 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 2.(108)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om ikke å tillate at politisk eller religiøs aktivitet i Norge finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske regimer som ikke følger FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (Dokument 8:23 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(109)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim og Bente Thorsen om ikke å gi oppholds- og arbeidstillatelse til imamer med tilknytning til totalitære, islamistiske regimer (Dokument 8:40 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4.(110)

  Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden (Prop. 19 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap, med unntak av romertall II, VI og VII, som sendes arbeids- og sosialkomiteen. Romertall VIII sendes både Stortingets presidentskap og arbeids- og sosialkomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.