Stortinget - Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10

Dato: 10.02.2011

Referatsaker

Sak nr. 15 [18:28:44]

Referat

  • 1.(191)

    Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om overvåking av norske borgere i Norge foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit (SDU)

    Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • 2.(192)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Åge Starheim, Harald T. Nesvik og Arne Sortevik om å sette i gang bygging av Stad skipstunnel basert på alternativ Stor Tunnel (Dokument 8:80 S (2010–2011))

    Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.