Stortinget - Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10

Dato: 22.02.2011

Dokumenter: (Innst. 196 S (2010–2011), jf. Prop. 44 S (2010–2011))

Sak nr. 7 [18:23:13]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Marshalløyene om opplysninger i skattesaker

Talere

Votering i sak nr. 7

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [18:23:50]: (ordfører for saken): Jeg vil bare bemerke generelt når det gjelder disse skatteavtalene og disse informasjonsutvekslingsavtalene – jeg sa det samme også forrige gang – at jeg ønsker at finansministeren kan forsikre om at alle disse avtalene, både utvekslings- og skadeavtalene, er på høring til berørte parter, og at de behandles med potensielt berørte parter. Vi hadde én uheldig episode med skatteavtalen med Polen, som ikke må gjentas. Nå har vi hatt skriftlig høring på det i komiteen, men det er greit at eventuelle innspill kommer før de kommer til komiteen. Det er jo ikke noen uenighet om dette, men det kan jo likevel være organisasjoner og bedrifter som berøres av spesielle avtaler som gjøres med spesielle land. Jeg vil gjerne at man forsikrer seg om det på forhånd.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7.

(Votering, se side 2622)

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Marshalløyene om opplysninger i skattesaker underskrevet i Singapore 28. september 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.