Stortinget - Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10

Dato: 22.02.2011

Referatsaker

Sak nr. 14 [20:21:15]

Referat

 • 1.(209)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/101/EF av 19. november 2008 om inkludering av luftfart i klimakvotesystemet (luftfartskvotedirektivet) (Prop. 68 S (2010–2011))

 • 2.(210)

  Endringer i klimakvoteloven (Prop. 69 L (2010–2011))

 • 3.(211)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad og Henning Skumsvoll om løsning på kraftforsyningen til Bergensområdet (Dokument 8:98 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(212)

  Samtykke til inngåelse av avtale av 14. juni 2010 mellom Norge og Frankrike om opplæring av norske elever og om virkemåten for de norske seksjoner opprettet ved Akademiene Rouen, Caen og Lyon (Prop. 70 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(213)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Georg Dale, Tord Lien, Bente Thorsen og Christian Tybring-Gjedde om en markeringsdag for jødenes skjebne (Dokument 8:97 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(214)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen, Rigmor Andersen Eide, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge (Dokument 8:95 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(215)

  Endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011 (Prop. 71 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.