Stortinget - Møte mandag den 28. mars 2011 kl. 12

Dato: 28.03.2011

Referatsaker

Sak nr. 7 [18:11:45]

Referat

 • 1.(239)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om Innovasjon Norge (Lovvedtak 43 (2010–2011))

  • 2. lov om endringar i mineralloven (inndriving av tvangsmulkt og lovbrotsgebyr) (Lovvedtak 42 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 25. mars 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(240)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Line Henriette Hjemdal, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater (Dokument 8:115 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(241)

  Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) (Prop. 78 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(242)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Bent Høie, Øyvind Halleraker, Elisabeth Røbekk Nørve og Elisabeth Aspaker om tiltak for å styrke kapasiteten og kvaliteten i den kommunale jordmortjenesten (Dokument 8:121 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(243)

  Endringar i aksjelova mv. (Prop. 77 L (2010–2011))

 • 6.(244)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet – Redningstenesta (Prop. 80 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes justiskomiteen.

 • 7.(245)

  Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven (Prop. 79 L (2010–2011))

 • 8.(246)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Bente Thorsen, og Gjermund Hagesæter om å sikre økt lønn i lavlønnsyrker med hovedfokus på utdanningsgruppene i offentlig sektor. (Dokument 8:116 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(247)

  Melding for 2010 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) (Dokument 4 (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10.(248)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Jon Jæger Gåsvatn om endring av regelverk for mobile slakteri (Dokument 8:117 S (2010–2011))

 • 11.(249)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Bård Hoksrud om utarbeidelse av en stortingsmelding om en samordnet og framtidsrettet strategi for norsk reiselivsnæring (Dokument 8:118 S (2010–2011))

 • 12.(250)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om arronderingssalg av Statskog SF sine eiendommer (Dokument 8:119 S (2010–2011))

 • 13.(251)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Jonni Helge Solsvik, Øyvind Halleraker og Frank Bakke-Jensen om en gjennomgang av rettssikkerheten til norske fiskere (Dokument 8:120 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 10–13 sendes næringskomiteen.

 • 14.(252)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører (Prop. 76 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 15.(253)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av veisalt på norske veier (Dokument 8:114 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.