Stortinget - Møte tirsdag den 26. april 2011 kl. 12

Dato: 26.04.2011

Referatsaker

Sak nr. 16 [18:50:40]

Referat

 • 1.(298)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.) (Lovvedtak 44 (2010–2011))

  • 2. lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper) (Lovvedtak 47 (2010–2011))

  • 3. lov om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) (Lovvedtak 46 (2010–2011))

  • 4. lov om endringer i klimakvoteloven (Lovvedtak 45 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 15. april 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(299)

  Utbygging og drift av Knarr (Prop. 99 S (2010–2011))

 • 3.(300)

  Lov om elsertifikater (Prop. 101 L (2010–2011))

 • 4.(301)

  Endringer i petroleumsloven (Prop. 102 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes miljø- og energikomiteen.

 • 5.(302)

  Endringer i pengespilloven (ny revisorordning for Norsk Tipping AS og fordeling av overskudd fra bingoterminaler) (Prop. 98 L (2010–2011))

 • 6.(303)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Sonja Irene Sjøli og Olemic Thommessen om å styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet (Dokument 8:135 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7.(304)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Seychellene om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 30. mars 2011. (Prop. 95 S (2010–2011))

 • 8.(305)

  Finansmarknadsmeldinga 2010 (Meld. St. 21 (2010–2011))

 • 9.(306)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Gjermund Hagesæter, Christian Tybring-Gjedde og Kenneth Svendsen om å avvikle eiendomsskatten (Dokument 8:137 LS (2010–2011))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes finanskomiteen.

 • 10.(307)

  Endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv 2009/109/EF) (Prop. 97 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 11.(308)

  Endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.) (Prop. 96 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 12.(309)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om å oppnevne en bredt sammensatt kommisjon som skal utarbeide forslag til en bedre integreringspolitikk for Norge (Dokument 8:136 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal og forvaltningskomiteen.

 • 13.(310)

  Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2010 (Dokument 5 (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 14.(311)

  Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge. (Prop. 100 S (2010–2011))

 • 15.(312)

  Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime–Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland (Prop. 103 S (2010–2011))

 • 16.(313)

  Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand)–Slomarka i Hedmark (Prop. 104 S (2010–2011))

 • 17.(314)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om 4 mrd. kroner ekstra i straksbevilgning til vedlikeholdstiltak på veinettet (Dokument 8:133 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 14–17 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 18.(315)

  Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2010 (Meld. St. 19 (2010–2011))

 • 19.(316)

  Norges deltakelse i Europarådet i 2010 (Meld. St. 20 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.