Stortinget - Møte mandag den 2. mai 2011 kl. 12

Dato: 02.05.2011

Referatsaker

Sak nr. 8 [17:34:14]

Referat

 • 1.(317)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endring av regelverket for yrkesskadeforsikring (Dokument 8:138 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(318)

  Statsrekneskapen 2010 (Meld. St. 3 (2010–2011))

 • 3.(319)

  Rapport til Stortinget fra Norges Banks representanskap for 2010 (Dokument 17 (2010–2011))

 • 4.(320)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om en ny grønn skattekommisjon (Dokument 8:141 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(321)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp ansvarsreformen for å bedre livssituasjonen til psykisk utviklingshemmede (Dokument 8:139 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(322)

  Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.) (Prop. 105 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(323)

  Motivasjon–Mestring–Muligheter. Ungdomstrinnet (Meld. St. 22 (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(324)

  Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 (Dokument 2 (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(325)

  Utviding av Aust-Agderpakka (Prop. 106 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves?