Stortinget - Møte mandag den 9. mai 2011 kl. 12

Dato: 09.05.2011

Referatsaker

Sak nr. 3 [14:34:41]

Referat

 • 1.(328)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet (Lovvedtak 49 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 6. mai 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(329)

  Pensjonar frå statskassa (Prop. 108 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(330)

  Endringer i energiloven og i enkelte andre lover (Prop. 112 L (2010–2011))

 • 4.(331)

  Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II (Prop. 113 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(332)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne og Ib Thomsen om ny fordelingsnøkkel for tippemidlene (Dokument 8:144 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(333)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia, undertegnet i Skopje 19. april 2011 (Prop. 109 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7.(334)

  Endringer i legemiddelloven (Prop. 107 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8.(335)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Per Sandberg, Åse Michaelsen, Anders Anundsen og Morten Ørsal Johansen om lov om endring i domstolloven (jobbforbud overfor fornærmede og pårørende) (Dokument 8:143 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9.(336)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bente Thorsen, Tord Lien og Jon Georg Dale om å utarbeide undervisningsmateriell om norske krigsseileres innsats under andre verdenskrig (Dokument 8:142 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(337)

  Lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven) (Prop. 111 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11.(338)

  Investeringar i Forsvaret (Prop. 110 S (2010–2011))

 • 12.(339)

  Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamlinga i FN (Meld. St. 23 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.