Stortinget - Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10

Dato: 14.06.2011

Referatsaker

Sak nr. 19 [22:56:14]

Referat

 • 1.(369)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) (Lovvedtak 50 (2010–2011))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) (Lovvedtak 52 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 10. juni 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(370)

  Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og 2010. (Meld. St. 26 (2010–2011))

 • 3.(371)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Harald T. Nesvik og Abid Q. Raja om en helhetlig anbudsstrategi som blant annet skal oppnå mer innovasjon og leverandørutvikling og styrke forbrukerinteressene ved å innføre en uavhengig konkurransenemnd (Dokument 8:151 S (2010–2011))

 • 4.(372)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen, Siri A. Meling, Ivar Kristiansen og Elisabeth Aspaker om tiltak for bergindustrien (Dokument 8:153 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes næringskomiteen.

 • 5.(373)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen om at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske språk (Dokument 8:154 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(374)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 25 (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.