Stortinget - Møte torsdag den 16. juni 2011 kl. 9

Dato: 16.06.2011

Dokumenter: (Innst. 435 S (2010–2011), jf. Dokument 17 S (2010–2011))

Sak nr. 4 [11:38:32]

Innstilling fra finanskomiteen om rapport fra Norges Banks representantskap for 2010

Talere

Votering i sak nr. 4

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Gerd Janne Kristoffersen (A) [11:39:27]: (ordfører for saken): Stortinget har mottatt rapport fra Norges Banks representantskap som i samsvar med sentralbankloven § 5 har ført tilsyn med driften i Norges Bank i 2010, inkludert Statens pensjonsfond utland, SPU. Etter endringer i sentralbankloven i 2009 og 2010 sendes nå tilsynsrapporten direkte til Stortinget, og ikke via Finansdepartementet som tidligere. Komiteen er tilfreds med den nye revisjons- og tilsynsordningen som er med og understreker at representantskapet i Norges Bank er Stortingets uavhengige kontrollorgan. At Stortinget etter lovendringen også fastsetter godtgjøring til representantskapets medlemmer, understreker ytterligere det.

Det er viktig at det er størst mulig åpenhet rundt Norges Banks virksomhet. Banken forvalter Statens pensjonsfond utland, som det er stor oppmerksomhet rundt både her i Stortinget, i mediene og i samfunnet ellers. Det skulle da også bare mangle når det er det norske folks felles sparekonto det dreier seg om. Etablering av ny revisjons- og tilsynsordning med grunnlag i endringene i sentralbankloven er med og sikrer denne åpenheten. Stortinget har gjort en rekke lovendringer som innebærer at Norges Bank revideres av en ekstern, uavhengig revisor, oppnevnt av representantskapet. Samtidig er det etablert et uavhengig tilsynssekretariat for å styrke representantskapets mulighet til å utøve tilsyn. Komiteen er tilfreds med at representantskapet i Norges Bank har arbeidet aktivt med å få på plass den nye ordningen for revisjon og tilsyn.

Komiteen har merket seg – og er svært tilfreds med – at det ikke er avdekket forhold gjennom tilsynet med Norges Bank som gir grunnlag for særskilte merknader etter sentralbankloven. Samtidig må vi være innforstått med at Norges Bank, og i særdeleshet forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, er en svært kompleks virksomhet. Vi må regne med at det fra tid til annen vil skje feil. Det er likevel viktig at Norges Bank søker å redusere sannsynligheten for slike feil til et så lavt nivå som mulig.

Jeg vil knytte noen kommentarer til et av fokusområdene for representantskapet i inneværende år. Komiteen støtter representantskapets prioriteringer for videre tilsynsarbeid, og min kommentar vil knytte seg spesielt til det arbeidet representantskapet vil legge ned i å følge opp etablerte prinsipper for samspill med Riksrevisjonen når det gjelder forvaltningen av SPU. Stortinget har ved flere anledninger behandlet fordelingen av ansvar for tilsyn med forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, men jeg registrerer at dette fortsatt er et område det må jobbes aktivt med.

Jeg vil peke på betydningen av at det er en klar ansvars- og rolledeling mellom de ulike organene som fører tilsyn og kontroll med Statens pensjonsfond. Stortinget har besluttet å styrke representantskapets tilsyns- og kontrollfunksjon. Som jeg var inne på tidligere, er det representantskapet som har ansvar for å påse at Norges Banks forvaltning skjer innenfor de retningslinjene departementet har trukket opp, basert på arbeidet til ekstern revisor.

Riksrevisjonen har ikke ansvar for å revidere Norges Bank, men skal revidere posten Statens pensjonsfond utland i statsregnskapet. Videre skal Riksrevisjonen revidere om Finansdepartementets forvaltning av fondet er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger. Riksrevisjonens arbeid med å revidere posten Statens pensjonsfond utland i statsregnskapet tar utgangspunkt i arbeidet bankens eksterne revisor har gjort. Utover det skal Riksrevisjonen ikke foreta noen kontroll av Norges Bank og SPU. Denne arbeidsdelingen har Stortinget presisert ved flere anledninger, og komiteen har derfor merket seg at representantskapet har stort fokus på de etablerte prinsippene for samspill med Riksrevisjonen når det gjelder Statens pensjonsfond utland, slik at vi unngår uklarheter mellom ulike organer oppnevnt av Stortinget, som vi ved flere sammenhenger har opplevd.

Komiteen uttrykker tilfredshet med det arbeidet representantskapet i Norges Bank har utført, og er også tilfreds med at tilsynsrapporten nå sendes direkte til Stortinget.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

(Votering, se side 4999)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 17 S (2010–2011) – om rapport fra Norges Banks representantskap for 2010 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.