Stortinget - Møte torsdag den 16. juni 2011 kl. 9

Dato: 16.06.2011

Dokumenter: (Innst. 414 S (2010–2011), jf. Prop. 123 S (2010–2011))

Sak nr. 8 [11:49:00]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 4999)

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, undertegnet i Lisboa 10. mars 2011.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.