Stortinget - Møte fredag den 17. juni 2011 kl. 9

Dato: 17.06.2011

Dokumenter: (Lovvedtak 75 (2010–2011), jf. Innst. 417 L (2010–2011) og Prop. 102 L (2010–2011))

Sak nr. 18 [14:16:02]

Stortingets vedtak til lov om endringer i petroleumsloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 5175)

Votering i sakene nr. 6–18

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.