Stortinget - Møte fredag den 17. juni 2011 kl. 9

Dato: 17.06.2011

Referatsaker

Sak nr. 38 [15:25:57]

Referat

 • 1.(375)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven

   – er sanksjonert under 17. juni 2011.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(376)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Marie Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Tord Lien om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak – fjerning av individstønad (Dokument 8:162 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(377)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Sonja Irene Sjøli, André Oktay Dahl, Michael Tetzschner om bedre beskyttelse av barn som er utsatt for menneskehandel. (Dokument 8:157 S (2010–2011))

 • 4.(378)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen og Svein Flåtten om utredning av hjemmel for klarering av opphavsrettigheter fra andre land, tverrterritorial klarering (Dokument 8:159 S (2010–2011))

 • 5.(379)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen, Øyvind Håbrekke, Trine Skei Grande og Olemic Thommessen om digital formidling fra teater- og musikkinstitusjoner (Dokument 8:160 S (2010–2011))

 • 6.(380)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om en opptrappingsplan for de kommunale musikk- og kulturskolene (Dokument 8:164 S (2010–2011))

 • 7.(381)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Dagrun Eriksen om ny giv for frivilligheten og det sivile samfunn (Dokument 8:165 S (2010–2011))

 • 8.(382)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om å innføre løpende barnehageopptak (Dokument 8:168 S (2010–2011))

 • 9.(383)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om å overføre fylkesnemndenes oppgaver for barnevern og sosiale saker til de ordinære domstolene (Dokument 8:169 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 3–9 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 10.(384)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Erlend Wiborg og Harald T. Nesvik om en fremtidsplan for å sikre en valgfri og verdig eldreomsorg for alle (Dokument 8:155 S (2010–2011))

 • 11.(385)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Michael Tetzschner om å styrke pasientenes rettigheter ved fastsettelse av frist for behandling og ved brudd på behandlingsfristen (Dokument 8:158 S (2010–2011))

 • 12.(386)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Harald T. Nesvik og Per Arne Olsen om å bedre rammebetingelsene for private omsorgsbedrifter (Dokument 8:170 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 10–12 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 13.(387)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen og Morten Ørsal Johansen om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg (Dokument 8:156 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 14.(388)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen, Per-Kristian Foss, Hans Olav Syversen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om opphevelse av § 7 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen for å sikre sivilombudsmannen adgang til forvaltningens saksdokumenter samt enkelte andre rettinger (Dokument 8:161 L (2010–2011))

 • 15.(389)

  Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren (Dokument 3:9 (2010–2011))

 • 16.(390)

  Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om POTs metodebruk i Treholt-saken (Dokument 7:2 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 14–16 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 17.(391)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Per Arne Olsen, Ulf Leirstein, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Oskar J. Grimstad om å styrke oljevernberedskapen (Dokument 8:166 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 18.(392)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen og Jan Arild Ellingsen om at Riksrevisjonen foretar en særskilt undersøkelse av anskaffelsesprosessen og grunnlaget for valget av Joint Strike Fighter (JSF) (F-35) (Dokument 8:167 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(393)

  Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 4 (2010–2011))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 20.(394)

  Endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid) (Prop. 132 L (2010–2011))

 • 21.(395)

  Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Meld. St. 27 (2010–2011)

  Enst.: Nr. 20 og 21 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

Linda C. Hofstad Helleland (H) (fra salen): President!

Presidenten: Representanten Hofstad Helleland får ordet.

Linda C. Hofstad Helleland (H) [15:28:07]: Høyre la frem to forslag ved møtestart i dag som jeg ikke kan se er referert. Det kan være en god grunn til at de ikke er det, men jeg vil gjerne ha et svar på hvorfor jeg ikke ser dem i referatet.

Presidenten: De vil bli referert i første møte til høsten. Sannsynligvis blir det ikke noe komitéarbeid i saken i løpet av sommeren, men de er altså ikke rotet bort – i hvert fall ikke foreløpig. Vi skal sørge for at de blir referert på behørig måte, men det er bra at det ble nevnt.

Vi skal nå avslutte vårsesjonen for i år, og vi har behandlet mange store saker. Vi har i fellesskap håndtert ettervirkninger av finanskrisen også i dette året. Mange har sagt fra denne talerstolen at Norge er et godt land å bo i. Jeg tror det er uttalt av samtlige partier i salen – ofte fulgt av et «men».

Vi har behandlet store saker nå helt på slutten, ikke minst store saker på helseområdet, som kommer til å få stor betydning for utviklingen av landet vårt framover. Vi har til behandling den siste delen av det store komplekset av pensjonsreform, i form av at uførepensjonsordningen skal diskuteres til høsten. Ikke minst har vi bare i løpet av de to siste dagene, eller mer presist sagt, i natt og i dag, behandlet store saker økonomisk, som kjøp av jagerfly, der vi snakker om en størrelsesordenen på rundt 4 mrd. kr. En annen stor sak som fikk avslutte denne sesjonen, var forliket om rovviltpolitikken, som altså ikke har den samme størrelsen økonomisk, men jeg er overbevist om at den saken kommer til å bli debattert mer i løpet av den første helga enn de store investeringene vi vedtok i natt.

Jeg synes de sakene står seg godt som eksempel på det viktige arbeidet som Stortinget har gjort i den stortingssesjonen vi nå går ut av. Jeg synes ikke minst at det forliket som skjedde i forbindelse med den siste saken, og den arbeidsformen, tjener Stortinget til ære. Jeg er glad for at den saken fikk avslutte årets sesjon, der en viser at i store nasjonale spørsmål går det an å finne løsninger på tvers av de etablerte blokkene.

Når vi nå går til sommerferie, har dere, som meg, lest i aviser og andre steder at vi nå skal ut i 15 ukers ferie. Dere vet like godt som meg at flertallet av stortingsrepresentantene kommer til å ha problemer med å få tre ukers sammenhengende ferie. Jeg kikket for moro skyld på det som skal skje nå de første ukene når det gjelder internasjonale møter, der representanter for Stortinget deltar, og det er mye. Jeg har sett på hva som skal foregå, og som nå er godkjent av komitéreiser før vi samles igjen i slutten av september, og det er mange. Jeg vet at mange alt har sagt ja til mange fylkesoppdrag, mange har sikkert allerede fullbooket dagen i morgen og den første helga. Jeg vet at mange skal ut på mange partioppdrag, og vi skal vel alle sammen bidra noe i den lokalvalgkampen vi skal inn i fram mot høstens valg. Så myten om den lange fritiden er ufortjent, men den ferien representantene nå skal ut i, og får anledning til å ta, den er veldig velfortjent.

Jeg ønsker alle representanter en riktig god ferie og en god arbeidsperiode fram til vi igjen samles i plenum i slutten av september og begynnelsen av oktober.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

(Representantene applauderte.)