Stortinget - Møte fredag den 30. september 2011 kl. 13

Dato: 30.09.2011

Referatsaker

Sak nr. 1 [13:06:13]

Referat

 • 1.(395)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) (Lovvedtak 54 (2010–2011))

  • 2. lov om endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven (Lovvedtak 60 (2010–2011))

  • 3. lov om endringar i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (Lovvedtak 66 (2010–2011))

  • 4. lov om endringar i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (Lovvedtak 67 (2010–2011))

  • 5. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (Lovvedtak 68 (2010–2011))

  • 6. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (Lovvedtak 69 (2010–2011))

  • 7. lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (Lovvedtak 70 (2010–2011))

  • 8. lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (Lovvedtak 71 (2010–2011))

  • 9. lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (Lovvedtak 72 (2010–2011))

  • 10. lov om endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet) (Lovvedtak 73 (2010–2011))

  • 11. lov om endringer i pengespilloven (ny revisorordning for Norsk Tipping AS og fordeling av overskudd fra bingoterminaler) (Lovvedtak 65 (2010–2011))

  • 12. lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) (Lovvedtak 64 (2010–2011))

  • 13. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) (Lovvedtak 63 (2010–2011))

  • 14. lov om endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven mv. (gjennomføring av direktiv 2009/109/EF) (Lovvedtak 57 (2010–2011))

  • 15. lov om endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.) (Lovvedtak 58 (2010–2011))

  • 16. lov om endringar i aksjelova mv. (Lovvedtak 51 (2010–2011))

  • 17. lov om endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) (Lovvedtak 55 (2010–2011))

  • 18. lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales) (Lovvedtak 56 (2010–2011))

  • 19. lov om endringer i pengespilloven (ny revisorordning for Norsk Tipping AS og fordeling av overskudd fra bingoterminaler) (Lovvedtak 74 (2010–2011))

  • 20. lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest m.m.) (Lovvedtak 53 (2010–2011))

  • 21. lov om endringer i petroleumsloven (Lovvedtak 75 (2010–2011))

  • 22. lov om elsertifikater (Lovvedtak 61 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 24. juni 2011.

 • 2.(396)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i vegtrafikkloven (gjennomføring av direktiv 2006/126/EF om førerkort) (Lovvedtak 40 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 26. august 2011.

 • 3.(397)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. endringer i friluftsloven og straffeloven (Lovvedtak 62 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 16. september 2011.

   Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(398)

  Endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid) (Prop. 132 L (2010–2011))

 • 5.(399)

  Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. (Prop. 134 L (2010–2011))

 • 6.(400)

  Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit (Meld. St. 29 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 7.(401)

  Endringer i svalbardmiljøloven (Prop. 147 L (2010–2011))

 • 8.(402)

  En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten (Meld. St. 28 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 9.(403)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Robert Eriksson, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om å avgrense rett til kontantstøtte ut fra statsborgerskap (Dokument 8:171 S (2010–2011))

 • 10.(404)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Sylvi Graham, Sonja Irene Sjøli og Svein Harberg om en bedre barnehage med mer mangfold og kvalitet (Dokument 8:172 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11.(405)

  Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF) (Prop. 139 L (2010–2011))

 • 12.(406)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India, undertegnet i New Delhi 2. februar 2011 (Prop. 140 S (2010–2011))

 • 13.(407)

  Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF (Prop. 142 S (2010–2011))

 • 14.(408)

  Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven) (Prop. 149 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 11–14 sendes finanskomiteen.

 • 15.(409)

  Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Prop. 136 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 16.(410)

  Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.) (Prop. 138 L (2010–2011))

 • 17.(411)

  Endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.) (Prop. 141 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18.(412)

  Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg (Dokument 3:10 (2010–2011))

 • 19.(413)

  Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene (Dokument 3:11 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 20.(414)

  Endringar i sjølova (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.) (Prop. 143 L (2010–2011))

 • 21.(415)

  SAS AB – konvertible obligasjonslån (Prop. 145 S (2010–2011))

 • 22.(416)

  Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover (Prop. 151 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 20–22 sendes næringskomiteen.

 • 23.(417)

  Endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) (Prop. 135 L (2010–2011))

 • 24.(418)

  Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) og om samtykke til inngåing av avtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane (Prop. 137 LS (2010–2011))

 • 25.(419)

  Anskaffelse av nye redningshelikoptre i perioden 2013–2020 (Prop. 146 S (2010–2011))

 • 26.(420)

  Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.) (Prop. 148 L (2010–2011))

 • 27.(421)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Arve Kambe og Ingjerd Schou om bekjempelse av 1 % MC-klubber (Dokument 8:173 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 23–27 sendes justiskomiteen.

 • 28.(422)

  Samtykke til tiltredelse av protokoll av 15. mars 2000 om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, til konvensjon av 30. november 1990 (Prop. 133 S (2010–2011))

 • 29.(423)

  Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.) (Prop. 144 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 28 og 29 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 30.(424)

  Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya i perioden 24. juni til 1. august 2011 (Prop. 150 S (2010–2011))

 • 31.(425)

  Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn (Prop. 152 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 30 og 31 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 32.(426)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2010–2011 (Dokument 11 (2010–2011))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Da har vi kommet til det tidspunktet da vi skal avslutte det 155. storting, det andre storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil kort nevne noe informasjon knyttet til den virksomheten vi har hatt i året som gikk.

Stortinget har i løpet av dette året avholdt 107 møter. Fjorten møter ble avsluttet i tidsrommet mellom kl. 16 og 18. I tillegg er det avholdt 28 kveldsmøter. Åtte møter er gått utover den reglementsmessige tid, kl. 22, mens kun fire møter har vart utover kl. 24.

Regjeringen har fremmet 183 saker for Stortinget, fordelt på 100 stortingsproposisjoner og 49 lovproposisjoner samt 4 kombinerte proposisjoner og 30 meldinger. Stortingsrepresentantene har fremmet 173 representantforslag.

Komiteene har lagt fram 446 innstillinger. Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med 13 redegjørelser i tillegg til trontalen og finanstalen.

Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 298, mens det har vært 139 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen.

Regjeringen har besvart 124 interpellasjoner, og det er det høyeste antallet som noen gang har vært behandlet i løpet av et stortingsår.

Skriftlige spørsmål til regjeringen er per i dag 1 967, og da er det igjen satt rekord i antall, med en økning på ca. 10 pst. fra forrige storting.

Stortinget gjorde sju såkalte anmodningsvedtak.

Møteavviklingen i Stortinget har gjennomgått noen endringer i løpet av det stortingsåret vi nå har bak oss. Vi har i større grad fullført møter uten å ta pause og sette kveldsmøte. Presidenten har inntrykk av at erfaringene med det er tilfredsstillende, men presidentskapet vil også ta med erfaringene fra denne høsten før vi foretar en endelig evaluering. Så får vi vurdere om det kan bli aktuelt å utvide praksisen med å fjerne pausen mellom formiddagsmøter og kveldsmøter ytterligere.

Til slutt vil presidenten takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen og erklærer forhandlingene i det 155. storting for avsluttet.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter skrevet under av de tilstedeværende representanter:

Dag Terje Andersen, Jenny Klinge, Jan Tore Sanner, Sverre Myrli, Ulf Erik Knudsen, Are Helseth, Marit Nybakk, Per Roar Bredvold, Gunvor Eldegard, Thomas Breen, Knut Arild Hareide, Marianne Aasen, Sylvi Graham, Janne Sjelmo Nordås, Harald T. Nesvik, Peter Skovholt Gitmark, Dagrun Eriksen, Ingebjørg Godskesen, Svein Harberg, Borghild Tenden, Freddy de Ruiter, Anette Trettebergstuen, Gjermund Hagesæter, Magne Rommetveit, Per Olaf Lundteigen, Else-May Botten, Kåre Simensen, Jørund Rytman, Lillian Hansen, Christian Tybring-Gjedde, Mette Hanekamhaug, Ingalill Olsen, Tor Bremer, Eirik Sivertsen, Irene Johansen, Laila Gustavsen, Sonja Mandt, Ine M. Eriksen Søreide, Kari Kjønaas Kjos, Elisabeth Røbekk Nørve, Ingjerd Schou, Gorm Kjernli, Ulf Leirstein, Inga Marte Thorkildsen, Olemic Thommessen, Jon Jæger Gåsvatn, Tor-Arne Strøm, Bendiks H. Arnesen, Svein Flåtten, Trine Skei Grande, Eirin Sund, Gunn Karin Gjul, Solveig Horne, Robert Eriksson, Jan Bøhler, Åge Starheim, Alf Egil Holmelid, Dagfinn Høybråten, Bjørn Lødemel, Per-Willy Amundsen, Eva Kristin Hansen, Heikki Holmås, Hadia Tajik, Arne Sortevik, Kjersti Toppe, Irene Lange Nordahl, Laila Marie Reiertsen, Jan-Henrik Fredriksen, Bente Thorsen, Geir Jørgen Bekkevold, Oskar J. Grimstad, Hans Olav Syversen, Anders Anundsen, Anne Marit Bjørnflaten, Steinar Gullvåg, Trygve Slagsvold Vedum, Svein Roald Hansen, Susanne Bratli, Siv Jensen, Øyvind Håbrekke, Marianne Marthinsen, Lene Vågslid, Jette F. Christensen, Karin Andersen, Karin S. Woldseth, Øyvind Korsberg, Ib Thomsen, Kari Henriksen, Thor Erik Forsberg, Erna Solberg, Gunnar Gundersen, Elisabeth Aspaker, Per Arne Olsen, Erling Sande, Frank Bakke-Jensen, Ivar Kristiansen, Nikolai Astrup, Tord Lien, Snorre Serigstad Valen, Tore Hagebakken, Geir Pollestad, Kenneth Svendsen, Torgeir Trældal, Torfinn Opheim, Jorodd Asphjell, Tone Merete Sønsterud, Helga Pedersen, Wenche Olsen, Ingrid Heggø, Heidi Greni, Arne L. Haugen, Anna Ljunggren, Torstein Rudihagen, Morten Ørsal Johansen, Bård Hoksrud, Svein Gjelseth og Hallgeir H. Langeland.