Stortinget - Møte torsdag den 6. oktober 2011 kl. 10

Dato: 06.10.2011

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:40:58]

Referat

 • 1.(4)

  Statsbudsjettet 2012 (Prop. 1 S (2011–2012))

 • 2.(5)

  Skatter og avgifter – lovendringer (Prop. 1 LS (2011–2012))

 • 3.(6)

  Nasjonalbudsjettet 2012 (Meld. St. 1 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(7)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2011 til 30. juni 2011

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.