Stortinget - Møte mandag den 12. desember 2011 kl. 10.05

Dato: 12.12.2011

Referatsaker

Sak nr. 10 [18:14:48]

Referat

 • 1.(119)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

   (Lovvedtak 1)

 • 2.(120)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

   (Lovvedtak 9)

  • 2. lov om endringer i ligningsloven

   (Lovvedtak 10)

  • 3. lov om endring i straffeprosessloven

   (Lovvedtak 11)

  • 4. lov om endringer i alkoholloven

   (Lovvedtak 12)

  • 5. lov om endring i folketrygdloven

   (Lovvedtak 13)

  • 6. lov om endringer i skatteloven

   (Lovvedtak 14)

  • 7. lov om endringer i merverdiavgiftsloven

   (Lovvedtak 15)

  • 8. lov om endringer i lov 25. juni 2010 nr. 41 om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

   (Lovvedtak 16)

  • 9. lov om endringer i folketrygdloven

   (Lovvedtak 17)

  • 10. lov om oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover

   (Lovvedtak 8)

  • 11. midlertidig lov om endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

   (Lovvedtak 23)

   – er sanksjonert under 9. desember 2011

   Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(121)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Siri A. Meling, Svein Flåtten, Øyvind Halleraker og Ingjerd Schou om en strategi for bruk av biogass (Dokument 8:35 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(122)

  Endringer i barnevernloven (Prop. 43 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(123)

  Kultur, inkludering og deltaking (Meld. St. 10 (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(124)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Harald T. Nesvik, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred. Avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte «Brustad-bua» (Dokument 8:36 L (2011–2012))

 • 7.(125)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om en omstrukturering av Norsk kulturråd (Dokument 8:37 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8.(126)

  Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) (Prop. 46 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9.(127)

  Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten (Dokument 3:4 (2011–2012))

 • 10.(128)

  Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland (Dokument 3:5 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11.(129)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen, Ivar Kristiansen og Elisabeth Aspaker om økt tilgang til fersk fisk for norsk landindustri og forbrukere (Dokument 8:38 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.