Stortinget - Møte mandag den 19. desember 2011 kl. 10

Dato: 19.12.2011

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:20:57]

Referat

 • 1.(130)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

  • 3. lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

  • 4. lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)

  • 5. lov om endringar i offentleglova

  • 6. lov om endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.)

  • 7. lov om endringar i sjøloven

  • 8. lov om næringsberedskap (næringsberedskapsloven)

   – er sanksjonert under 16. desember 2011

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(131)

  Endring i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser (tilpasning av offentlig tjenestepensjon til uføres alderspensjon fra folketrygden) (Prop. 48 L (2011–2012))

 • 3.(132)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per Arne Olsen og Laila Marie Reiertsen om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. (Endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd) (Dokument 8:43 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(133)

  Utbygging og drift av Åsgard undervannskompresjon (Prop. 53 S (2011–2012))

 • 5.(134)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Gunnar Gundersen, Øyvind Halleraker, Torbjørn Røe Isaksen, Anders B. Werp og Svein Harberg om motorferdsel i utmark (Dokument 8:40 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(135)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om en pappastrategi for etablering av likeverdig foreldreskap (Dokument 8:41 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7.(136)

  Endringer i personopplysningsloven (Prop. 47 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(137)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 17/2011 av 1. april 2011 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om erstatningsansvar for transportørar ved ulykker under sjøtransport av passasjerar (Prop. 52 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(138)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Svein Harberg, Bent Høie og Linda C. Hofstad Helleland om bekjempelse av narkotika på skoler (Dokument 8:39 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10.(139)

  Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) (Prop. 49 L (2011–2012))

 • 11.(140)

  Endringer i statsborgerloven (Prop. 50 L (2011–2012))

 • 12.(141)

  Endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar) (Prop. 51 L (2011–2012))

 • 13.(142)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Trond Helleland, André Oktay Dahl og Frank Bakke-Jensen om forsterket innsats mot hat og ekstremisme (Dokument 8:42 S (2011–2012))

  Enst.: Nr.10–13 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Møtet er hevet.