Stortinget - Møte mandag den 9. januar 2012 kl. 12

Dato: 09.01.2012

Referatsaker

Sak nr. 5 [17:12:18]

Referat

 • 1.(143)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i kontantstøtteloven

  • 2. lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

  • 3. lov om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek

   – er sanksjonert under 6. januar 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(144)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (Solvens II) (Prop. 54 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(145)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Mauritius om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 1. desember 2011 (Prop. 55 S (2011–2012))

 • 4.(146)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Den Orientalske Republikken Uruguay om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 14. desember 2011 (Prop. 56 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.