Stortinget - Møte tirsdag den 31. januar 2012 kl. 10

Dato: 31.01.2012

Dokumenter: (Innst. 154 S (2011–2012), jf. Prop. 37 S (2011–2012))

Sak nr. 5 [12:10:21]

Innstilling frå finanskomiteen om samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Noreg og Bahrain om opplysningar i skattesaker

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Noreg og Bahrain om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris 15. september 2011.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.