Stortinget - Møte tirsdag den 31. januar 2012 kl. 10

Dato: 31.01.2012

Referatsaker

Sak nr. 7 [12:22:58]

Referat

 • 1.(151)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) (Lovvedtak 19 (2011–2012))

  • 2. lov om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.) (Lovvedtak 22 (2011–2012))

  • 3. lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) (Lovvedtak 24 (2011–2012))

  • 4. lov om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. (Lovvedtak 28 (2011–2012))

  • 5. lov om endringer i jernbaneloven (Lovvedtak 33 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 20. januar 2012

 • 2.(152)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) (Lovvedtak 36 (2011–2012))

  • 2. lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) (Lovvedtak 37 (2011–2012))

  • 3. lov om endringer i energiloven og i enkelte andre lover (Lovvedtak 34 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 27. januar 2012

   Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(153)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Siri A. Meling, Elisabeth Aspaker, Frank Bakke-Jensen og Erna Solberg om etablering av kullkraftverk med fullskala fangst og lagring av CO2 på Svalbard (Dokument 8:48 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(154)

  Lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. (Prop. 57 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(155)

  Lov om opphevelse av lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania) (Prop. 58 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(156)

  Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven, avgitt 19. desember 2011 (Dokument 16 (2011–2012))

 • 7.(157)

  Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010 (Dokument 3:2 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(158)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Harald T. Nesvik og Åge Starheim om finansieringsplan og organisatorisk opprydningen etter naturkatastrofene i 2011/2012 (Dokument 8:49 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Møtet er hevet.