Stortinget - Møte tirsdag den 7. februar 2012 kl. 10

Dato: 07.02.2012

Referatsaker

Sak nr. 10 [18:19:18]

Referat

 • 1.(159)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om å gjøre Slottets kulturskatter tilgjengelige for publikum (Dokument 8:52 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(160)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en gjennomgang av sjablongreglene for beskatning av fri telefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester (Dokument 8:51 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(161)

  Endringer i utlendingsloven (innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med biometri) (Prop. 59 L (2011–2012))

 • 4.(162)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om endringer i utlendingsregelverket for å få mer rettferdige familiegjenforeningsregler (Dokument 8:50 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5.(163)

  Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet (Dokument 3:6 (2011–2012))

 • 6.(164)

  Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall (Dokument 3:7 (2011–2012))

 • 7.(165)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet (Dokument 3:8 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(166)

  Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet (garantiordning for førstehåndsomsetning av fisk) (Prop. 60 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9.(167)

  Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 11 (2011–2012))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.