Stortinget - Møte mandag den 16. april 2012 kl. 12

Dato: 16.04.2012

Referatsaker

Sak nr. 4 [14:27:59]

Referat

 • 1.(250)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i utlendingsloven (avvikling av åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda og rett til representant for einslege, mindreårige asylsøkjarar) (Lovvedtak 43 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 13. april 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(251)

  Utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet (Prop. 88 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(252)

  Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.) (Prop. 79 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 2445 som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 4.(253)

  Endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) (Prop. 84 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(254)

  Endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.) (Prop. 87 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.