Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2012 kl. 10

Dato: 04.06.2012

Referatsaker

Sak nr. 13 [15:03:56]

Referat

 • 1.(341)

  Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2012 (Prop. 125 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(342)

  Endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon) (Prop. 126 L (2011–2012))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(343)

  Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2012 og fisket etter avtalane i 2010 og 2011 (Meld. St. 25 (2011–2012))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 4.(344)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet (Dokument 8:121 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.