Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2012 kl. 9

Dato: 15.06.2012

Referatsaker

Sak nr. 24 [14:59:06]

Referat

 • 1.(356)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden) (Lovvedtak 54 (2011–2012))

   – er sanksjonert under 15. juni 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(357)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Bente Thorsen om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemming (Dokument 8:129 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(358)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen og Jørund Rytman om skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort (Dokument 8:132 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(359)

  Samfunnssikkerhet (Meld. St. 29 (2011–2012))

 • 5.(360)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for frivillige utkalt av myndighetene ved redningsaksjoner (Dokument 8:131 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes justiskomiteen.

 • 6.(361)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om flere sentre for fremragende utdanning (Dokument 8:133 S (2011–2012))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(362)

  Gode bygg for eit betre samfunn (Meld. St. 28 (2011–2012))

 • 8.(363)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Line Henriette Hjemdal og Hans Olav Syversen om en ny bolig- og byutviklingspolitikk for bærekraft og livskvalitet (Dokument 8:130 S (2011–2012))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(364)

  Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark (Dokument 3:14 (2011–2012))

 • 10.(365)

  Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler (Dokument 3:15 (2011–2012))

 • 11.(366)

  Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV (Dokument 3:16 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 9-11 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Da er vi i ferd med å avslutte det siste møtet i vårsesjonen. Den stortingssesjonen vi nå er i ferd med å legge bak oss, har også inneholdt store og viktige saker.

Denne forsamlingen har fattet vedtak i saker som kommer til å stå i historien. Vi har forandret Grunnloven og andre lover når det gjelder forholdet mellom stat og kirke. Vi har foretatt de historisk sett største investeringer som er vedtatt å foreta, i det norske forsvaret. Og for ikke mange dager siden behandlet vi den vanskelige klimasaken på en måte som gjorde at det ble et bredt grunnlag for det forliket som her ble vedtatt. De er alle vedtak, sammen med mange andre, som kommer til å få stor betydning for framtiden i Norge.

Når Stortinget nå ikke tar ferie, som mange tror, men slutter med møtene i plenum, vet vi at mange kommer til å få ufortjent kritikk for en velfortjent ferie. Det er rundt 30 internasjonale møter som skal gjennomføres med deltakelse fra stortingsrepresentanter før vi setter vårt neste møte her i salen. Jeg har sett at det er ca. 20 komitéreiser som er bestemt, og som skal gjennomføres i innland og utland. I tillegg til det vet vi at det kommer til å bli stort lokalt engasjement. Man kommer til å dra på mange bedriftsbesøk, ha politisk aktivitet lokalt og gjøre den delen av jobben som er viktig for en stortingsrepresentant, nemlig å holde seg orientert om sakenes betydning i den praktiske hverdag.

Jeg håper likevel at Stortingets representanter får anledning til å ta noe ferie, og avslutter med ønsket om god arbeidslyst, for det er mye som skal gjøres før vi samles igjen, og ikke minst håper jeg alle får en god ferie. Takk for godt samarbeid!

Forlanger noen ordet før møtet heves? Det har ingen gjort, og møtet er hevet.