Stortinget - Møte tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 13

Dato: 16.10.2012

Referatsaker

Sak nr. 7 [14:30:35]

Referat

 • 1.(21)

  Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012 (Prop. 2 L (2012–2013))

 • 2.(22)

  Endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter) (Prop. 5 L (2012–2013))

 • 3.(23)

  Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) (Prop. 7 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1, 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(24)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om omfordeling av barnetrygden (Dokument 8:9 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(25)

  Auka låneramme i Husbanken (Prop. 8 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(26)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2011–2012 (Meld. St. 4 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(27)

  Endringar i jordskifteloven (Prop. 3 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8.(28)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 911/2010 om den innledende driftsfasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES) (Prop. 4 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(29)

  Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella – Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland (Prop. 6 S (2012–2013))

 • 10.(30)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker, Ingjerd Schou, Lars Myraune, Bjørn Lødemel og Elisabeth Røbekk Nørve om bruk av mer moderne metoder i vei- og jernbaneutbygginger (Dokument 8:5 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 11.(31)

  EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU (Meld. St. 5 (2012–2013))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens sakskart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.