Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2012 kl. 10

Dato: 13.11.2012

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Rolf Nilssen

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Rolf Nilssen er død, 84 år gammel.

Som ung narvikværing ble Nilssen utdannet som lokomotivfyrbøter, et yrke han hadde fram til han ble LO-sekretær i Nordland i 1962. Senere ble han leder av LOs distriktskontor i Tromsø.

Rolf Nilssen ble innvalgt på Stortinget i 1977. Etter en tid som medlem av sjøfarts- og fiskerikomiteen, ble han senere medlem av finanskomiteen. Der fikk han ansvaret for «pris- og inntektsstoppen» som Nordli-regjeringen la fram, en krevende sak, men han klarte jobben med glans. Her kom hans rike bakgrunn fra partiarbeid og fagforening til sin rett.

På Stortinget engasjerte han seg ellers i lønnsvilkår for arbeidstakere og i fiskeripolitikken. Han avsluttet sin tredje og siste stortingsperiode der han begynte, som medlem av sjøfarts- og fiskerikomiteen, nå som nestleder.

Sjøfarts- og fiskerikomiteen ble vanligvis ikke viet stor medieoppmerksomhet i riksmedia. Slik var det ikke under komiteens arbeid med Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Her spilte Rolf Nilssen en nøkkelrolle som Arbeiderpartiets hovedtalsmann. Med sitt joviale vesen bidro Rolf Nilssen til å åpne dører i så vel Norsk Sjømannsforbund som Norges Rederiforbund.

Nilssens engasjement gikk også utover de sakene han til daglig arbeidet med på Stortinget. Spesielt sterkt ivret han for en ny jernbane i nord. På Stortinget var Rolf Nilssen varamedlem i Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union. Han var delegat til FNs generalforsamling i 1987.

Folk som kjente Rolf Nilssen, omtaler ham som en samarbeidets mann som var dyktig til å finne løsninger gjennom dialog.

Blant hans mange politiske verv kan nevnes hans engasjement i Tromsø Arbeiderparti og i fylkespartiet, Troms Arbeiderparti – hvor han også var leder. Han satt også i Arbeiderpartiets landsstyre.

Etter at Rolf Nilssen sluttet på Stortinget etter 12 år, i 1989, fortsatte han å engasjere seg politisk. Fram til sin død var han styremedlem i Håpet Arbeiderlag i Tromsø, et lag han selv var med på å stifte i 1983.

Vi takker for en lang arbeidsdag i samfunnets tjeneste og lyser fred over Rolf Nilssens minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representantene Åse Michaelsen, Frank Bakke-Jensen, Jan Arild Ellingsen, Peter N. Myhre, Dagfinn Høybråten og Gunn Karin Gjul, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentant for Rogaland fylke, Terje Halleland, har tatt sete.

Fra representanten Ine M. Eriksen Søreide foreligger søknad om velferdspermisjon i tiden fra og med 13. november til og med 15. november.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Afshan Rafiq, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses også vedtatt.

Afshan Rafiq er til stede og vil ta sete.

Utenriksminister Espen Barth Eide overbrakte 7 kgl. proposisjoner (se under Referat).