Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2012 kl. 10

Dato: 20.11.2012

Referatsaker

Sak nr. 12 [22:07:22]

Referat

 • 1.(72)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service (private sykehjem) ved tariffoppgjøret 2012

   – er sanksjonert under 16. november 2012

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(73)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet (Prop. 29 S (2012–2013))

 • 3.(74)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år (Dokument 8:16 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(75)

  Representantforslag fra representantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om brukerrepresentasjon i Statnetts organer, en nasjonal plan for kraftlinjer og kostnadsfordeling i sentralnettet (Dokument 8:17 S (2012–2013))

 • 5.(76)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll og Borghild Tenden om en fremtidsrettet nettstruktur (Dokument 8:18 S (2012–2013))

 • 6.(77)

  Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet (Prop. 24 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7.(78)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Prop. 25 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822 som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8.(79)

  Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kulturdepartementet (Prop. 35 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 9.(80)

  Endringer i statsbudsjettet 2012 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 22 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10.(81)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 23 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen unntatt kap. 490, 491 og 3490 som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen og kap. 456 og 3456 som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 11.(82)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 32 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen unntatt kap. 2540 som sendes arbeids- og sosialkomiteen og kap. 5575 og romertall II som sendes næringskomiteen.

 • 12.(83)

  Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 37 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen unntatt kap. 231 som sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 13.(84)

  Endringer i statsbudsjettet 2012 under Kommunal- og regionaldepartementet (Prop. 31 S (2012–2013))

 • 14.(85)

  Endringer i statsbudsjettet 2012 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Prop. 34 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 15.(86)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 21 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 16.(87)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Nærings- og handelsdepartementet (Prop. 26 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen unntatt kap. 5613 som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 17.(88)

  SAS AB – deltagelse i trekkfasilitet (Prop. 38 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 18.(89)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) (Prop. 27 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(90)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet (Prop. 36 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 20.(91)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 8 (2012–2013))

 • 21.(92)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet (Prop. 28 S (2012–2013))

 • 22.(93)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Utanriksdepartementet (Prop. 30 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 20–22 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.