Stortinget - Møte fredag den 23. november 2012 kl. 09

Dato: 23.11.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:00:55]

  Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til arbeidsministeren:
  «De siste tyve årene har det vært en økning i andelen og antallet uføre i Norge. De siste årene er det særlig økningen i andelen unge uføre som bekymrer. De største diagnosegruppene er unge med psykiske lidelser i en eller annen forstand samt muskel- og skjelettlidelser. Samtidig kan økningen også henge sammen med at mange unge ikke fullfører videregående skole, manglende krav i Nav og dårlig oppfølging. Det er også verdt å merke seg at unge som blir permanent uføre, settes permanent utenfor arbeidslivet.
  Hvordan vil statsråden adressere utfordringen med et stadig økende antall unge uføre?»

 • Sak nr. 2 [10:11:20]

  Interpellasjon fra representanten Olemic Thommessen til kulturministeren:
  «Konflikten mellom TV 2 og Canal Digital har på nytt aktualisert debatten om kabeleiernes rettigheter og forbrukernes reelle valgmuligheter. Sønneland-utvalget, som skulle se på disse problemstillingene, avga sin innstilling den 14. februar 2011 med flere forslag med tanke på å styrke forbrukernes rettigheter. I tillegg til forbrukerperspektivet er også spørsmålene om kabeleiernes rettigheter og konkurransesituasjon av stor betydning for innovasjonen på digitale plattformer, ikke minst i en overgangstid da den teknologiske konvergensen gjør seg stadig mer gjeldende også når det gjelder utvikling av nye produkter på medieområdet. Dette i lys av at kabelleverandørene tilbyr et stadig større spekter av tjenester og produkter.
  Hvordan vil statsråden sikre god innovasjon i det digitale området og ivareta forbrukernes stilling i dette markedet?»

 • Sak nr. 3 [11:00:45]

  Interpellasjon fra representanten Øyvind Håbrekke til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Ekteskapet har i uminnelige tider vært en grunnleggende institusjon som ramme om familieliv og oppvekst. I 2008 vedtok stortingsflertallet endringer i ekteskapsloven, og åpnet for ekteskap også for likekjønnede par. Forslaget vakte sterk debatt. Behandlingen av saken viste bred enighet om betydningen av arbeid mot diskriminering av homofile og om å gi muligheter for trygge juridiske rammer også for likekjønnede par. Saken viste imidlertid uenighet om forståelsen av ekteskapet som institusjon. Det ble ikke gjennomført konsekvensutredning. I løpet av den korte tiden den nye ekteskapsloven har eksistert, har det blitt lansert flere nye synspunkter og forslag til lovendringer når det gjelder foreldreskap og utvidelse av tilbudet om assistert befruktning.
  Hva mener statsråden er konsekvensene av endringene i ekteskapsloven, og hvordan vurderer statsråden ekteskapets innhold og betydning i dag?»

 • Sak nr. 4 [12:01:46]

  Interpellasjon fra representanten Øyvind Håbrekke til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren:
  «Å ta over omsorgen for et barn er et av de største inngrepene myndighetene kan gjøre i barnets liv. Det vil likevel noen ganger være nødvendig. Myndighetene tar derved på seg et stort ansvar for å gi god omsorg og en bedre tilværelse. Mange barnevernsbarn får en oppvekst preget av stadige flyttinger, ustabilitet og manglende tilknytning til voksne. For å vurdere om barnevernsbarna får god omsorg er det avgjørende å ha kunnskap om omfanget av dette. I dag foreligger ikke holdbare data for flyttinger i barnevernet. Forslaget i NOU 2012: 5 om tilknytning som nytt prinsipp i vurderingen av terskelen for omsorgsovertakelse, gjør det desto viktigere å vite i hvilken grad barnevernet i dag faktisk kan tilby tilknytning.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre et godt beslutningsgrunnlag og belyse disse problemstillingene i sin fulle bredde når Stortinget skal behandle sak om fremtidens barnevern?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.59.