Stortinget - Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10

Dato: 27.11.2012

Referatsaker

Sak nr. 5 [00:44:43]

Referat

 • 1.(94)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Olje- og energidepartementet (Prop. 33 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(95)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Tord Lien om en legemiddelpolitikk for fremtiden (Dokument 8:21 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(96)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Per-Willy Amundsen, Øyvind Korsberg og Hans Frode Kielland Asmyhr om umiddelbar forsterkning av redningshelikopterberedskapen (Dokument 8:20 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(97)

  Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011 (Dokument 3:2 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(98)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/52/EF om samvirkingsevnen mellom elektroniske bompengesystemer (Prop. 39 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(99)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Knut Arild Hareide, Borghild Tenden og Bård Hoksrud om utbygging av nytt digitalt nødnett (Dokument 8:19 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Forlanger noen ordet før møtet heves?

– Møtet er hevet.