Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10

Dato: 11.12.2012

Formalia

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom på at det blir votering i sak nr. 1 med en gang, slik at folk blir i salen til vi har behandlet sak nr. 1.

Representanten Akhtar Chaudhry, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentanten for Nordland fylke, Jonni Helge Solsvik, har nå tatt sete.

Fra representanten Dagfinn Høybråten foreligger søknad om permisjon i tiden fra og med 4. mars 2013 og ut Stortingets vårsesjon for å tiltre stillingen som generalsekretær i Nordisk Ministerråd.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Presidenten gratulerer representanten Høybråten!

Vararepresentanten, Kjell Arvid Svendsen, foreslås innkalt for å møte i tiden fra og med 5. mars og ut Stortingets vårsesjon. – Det anses også vedtatt.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.

Videre vil presidenten foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenens § 57 første ledd og foretar votering etter at sak nr. 1 på dagens kart er ferdigbehandlet, og deretter samlet votering etter sakene nr. 2–6 ved slutten av dagens møte.

– Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.