Stortinget - Møte torsdag den 17. januar 2013 kl. 10

Dato: 17.01.2013

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:16:42]

Referat

 • 1.(130)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i statsborgerloven (Lovvedtak 5 (2012–2013))

  • 2. lov om endringer i likestillingsloven (tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon) (Lovvedtak 28 (2012–2013))

  • 3. lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven) (Lovvedtak 22 (2012–2013))

  • 4. lov om endringar i jordskifteloven (Lovvedtak 20 (2012–2013))

  • 5. lov om endringer i energiloven (Lovvedtak 34 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 11. januar 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(131)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Borghild Tenden, Per-Willy Amundsen og Kjell Ingolf Ropstad om å ivareta industriens behov for forutsigbar krafttilgang (Dokument 8:31 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(132)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen, Christian Tybring-Gjedde og Jørund Rytman om å fjerne uttaksmerverdiavgift på tjenester utført på fritiden av selvstendig næringsdrivende (Dokument 8:26 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(133)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (åpningstider og salg i forbindelse med helligdager) (Dokument 8:32 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(134)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om å øke antallet undervisningspersonell med doktorgrad og sikre flere karriereveier i skolen (Dokument 8:27 S (2012–2013))

 • 6.(135)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om overgangsordninger for studenter som blir gravide rett etter fullført utdannelse (Dokument 8:28 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(136)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Michael Tetzschner, Gunnar Gundersen, Frank Bakke-Jensen, Ingjerd Schou, André Oktay Dahl og Siri A. Meling om lov om rettssikkerhet ved forvaltningens bruk av tvangsmidler (Dokument 8:30 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8.(137)

  Endringer i forsvarspersonelloven (Prop. 57 L (2012–2013))

 • 9.(138)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan (Dokument 8:29 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.