Stortinget - Møte tirsdag den 12. februar 2013 kl. 10

Dato: 12.02.2013

Referatsaker

Sak nr. 16 [21:42:33]

Referat

 • 1.(145)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) (Lovvedtak 33 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 8. februar 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(146)

  Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven (Prop. 64 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(147)

  Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) (Prop. 65 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(148)

  Perspektivmeldingen 2013 (Meld. St. 12 (2012–2013))

 • 5.(149)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker, underskriven i London (Prop. 61 S (2012–2013))

 • 6.(150)

  Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012 (Prop. 62 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 4, 5 og 6 sendes finanskomiteen.

 • 7.(151)

  Søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke (Prop. 63 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.