Stortinget - Møte tirsdag den 5. mars 2013 kl. 10

Dato: 05.03.2013

Dokumenter: (Lovvedtak 38 (2012–2013), jf. Innst. 186 L (2012–2013) og Prop. 12 L (2012–2013))

Sak nr. 3 [15:31:11]

Stortingets vedtak til lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.