Stortinget - Møte tirsdag den 5. mars 2013 kl. 10

Dato: 05.03.2013

Referatsaker

Sak nr. 5 [15:42:36]

Referat

 • 1.(159)

  Lov om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) (Prop. 67 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 2.(160)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 200/2012 av 26. oktober 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket (miljømerkeforordninga) (Prop. 68 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(161)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Siv Jensen om styrking av kreftbehandlingen gjennom å gjøre Radiumhospitalet til et nasjonalt kompetansesenter (Dokument 8:38 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(162)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Elisabeth Aspaker og Bent Høie om å sikre at flere aktører kan analysere DNA i straffesaker, for å sikre bedre rettssikkerhet og kvalitet i etterforskning av kriminalitet (Dokument 8:39 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(163)

  Ta heile Noreg i bruk – Distrikts- og regionalpolitikken (Meld. St. 13 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(164)

  Endringer i ekomloven (Prop. 69 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 7.(165)

  Kompetanse for en ny tid (Meld. St. 14 (2012–2013))

 • 8.(166)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Jan Arild Ellingsen om å forby synlige religiøse eller politiske symboler som del av Forsvarets uniformer (Dokument 8:37 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.