Stortinget - Møte torsdag den 14. mars 2013 kl. 10

Dato: 14.03.2013

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:01:52]

Referat

 • 1.(167)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. midlertidig lov om overføring av foreldreskap for barn i Norge født av surrogatmor i utlandet mv. (Lovvedtak 37 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 8. mars 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(168)

  Samtykke til tiltredelse av den internasjonale Hongkong-konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip av 15. mai 2009 (Prop. 73 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(169)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Oskar J. Grimstad, Per-Willy Amundsen, Henning Skumsvoll, Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt (Dokument 8:42 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(170)

  Endringer i arbeidsmiljøloven (lønn under ammefri) (Prop. 72 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(171)

  Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) (Prop. 70 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 6.(172)

  Beredskap mot pandemisk influensa (Meld. St. 16 (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(173)

  Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve (Meld. St. 15 (2012–2013))

 • 8.(174)

  Endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.) (Prop. 71 L (2012–2013))

 • 9.(175)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp og Erna Solberg om IKT i politiet, ikrafttredelse av ny straffelov mv. (Dokument 8:40 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7, 8 og 9 sendes justiskomiteen.

 • 10.(176)

  Lange linjer – kunnskap gir muligheter (Meld. St. 18 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 11.(177)

  Byggje – bu – leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar (Meld. St. 17 (2012–2013))

 • 12.(178)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge gjennom enklere regler, bedre rutiner og raskere saksbehandling (Dokument 8:41 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13.(179)

  Noregs deltaking i europeiske romprogram (Prop. 74 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.