Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2013 kl. 12

Dato: 02.04.2013

Referatsaker

Sak nr. 13 [15:25:35]

Referat

 • 1.(196)

  Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) (Prop. 88 L (2012–2013))

 • 2.(197)

  Endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon) (Prop. 102 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(198)

  Endringer i småbåtloven (bruk av vannscooter) (Prop. 82 L (2012–2013))

 • 4.(199)

  Utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet (Prop. 98 S (2012–2013))

 • 5.(200)

  Utbygging og drift av Gina Krog-feltet (Prop. 99 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(201)

  Framtidens barnehage (Meld. St. 24 (2012–2013))

 • 7.(202)

  Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister) (Prop. 85 L (2012–2013))

 • 8.(203)

  Endringer i barnelova (farskap og morskap) (Prop. 105 L (2012–2013))

 • 9.(204)

  Nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen (Prop. 108 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 6–9 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 10.(205)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London 14. mars 2013 (Prop. 94 S (2012–2013))

 • 11.(206)

  Endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.) (Prop. 96 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes finanskomiteen.

 • 12.(207)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om lavterskeltilbud innen psykisk helse i kommunene (Dokument 8:46 S (2012–2013))

 • 13.(208)

  Endringar i helsepersonellova m.m. (utsending av epikrisar og utlevering av teiepliktige opplysningar til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring m.m.) (Prop. 87 L (2012–2013))

 • 14.(209)

  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi) (Prop. 90 L (2012–2013))

 • 15.(210)

  Endringer i psykisk helsevernloven (varsling av fornærmede og etterlatte, nattelåsing av pasientrom m.m.) (Prop. 91 L (2012–2013))

 • 16.(211)

  Endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer) (Prop. 95 L (2012–2013))

 • 17.(212)

  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling m.m.) (Prop. 100 L (2012–2013))

 • 18.(213)

  Endringer i legemiddelloven (utvidet forbud mot dopingmidler m.m.) (Prop. 107 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 12–18 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 19.(214)

  Endringar i straffegjennomføringsloven mv. (Prop. 92 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 20.(215)

  Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) (Prop. 101 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 21.(216)

  Melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen (Dokument 4 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 22.(217)

  Verdens fremste sjømatnasjon (Meld. St. 22 (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 23.(218)

  Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping (Meld. St. 23 (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 24.(219)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Svein Flåtten, Torgeir Dahl og Michael Tetzschner om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor (Dokument 8:45 S (2012–2013))

 • 25.(220)

  Endringer i reindriftsloven mv. (avvikling av områdestyrene) (Prop. 89 L (2012–2013))

 • 26.(221)

  Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) (Prop. 93 L (2012–2013))

 • 27.(222)

  Endringer i akvakulturloven (Prop. 103 L (2012–2013))

 • 28.(223)

  Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. (Prop. 104 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 24–28 sendes næringskomiteen.

 • 29.(224)

  Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Prop. 86 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 30.(225)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 4 (2012–2013))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.