Stortinget - Møte tirsdag den 9. april 2013 kl. 10

Dato: 04.04.2013

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:45:23]

Referat

 • 1.(244)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010) (Lovvedtak 38 (2012–2013))

  • 2. lov om endringer i vergemålsloven mv. (Lovvedtak 39 (2012–2013))

  • 3. lov om endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) (Lovvedtak 40 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 5. april 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(245)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om et moderne, trygt og fleksibelt arbeidsliv – forslag om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (Dokument 8:65 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(246)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Kjell Ingolf Ropstad, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater (Dokument 8:84 S (2012–2013))

 • 4.(247)

  Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt (Prop. 97 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(248)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Øyvind Håbrekke, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om handlingsplan for full fosterhjemsdekning og en stabilitetsreform i barnevernet (Dokument 8:81 S (2012–2013))

 • 6.(249)

  Endringer i barnevernloven (Prop. 106 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 7.(250)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Hans Olav Syversen, Øyvind Håbrekke og Dagrun Eriksen om avvikling av arveavgift ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter (Dokument 8:74 S (2012–2013))

 • 8.(251)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen og Dagrun Eriksen om endring av bilavgiftene for å sikre mer miljøvennlige og trafikksikre biler (Dokument 8:77 S (2012–2013))

 • 9.(252)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen, Ida Marie Holen og Robert Eriksson om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret (Dokument 8:83 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes finanskomiteen.

 • 10.(253)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Kari Kjønaas Kjos og Siv Jensen om en nasjonal handlingsplan for legevakt for å sikre kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet for brukerne (Dokument 8:76 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 11.(254)

  Årsrapport for 2012 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 16 (2012-2013))

 • 12.(255)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om at det etableres en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter (Dokument 8:68 S (2012–2013))

 • 13.(256)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Øyvind Håbrekke, Dagrun Eriksen og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe det moderne slaveriet (Dokument 8:85 S (2012–2013))

 • 14.(257)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) (Prop. 111 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 11–14 sendes justiskomiteen.

 • 15.(258)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Ine M. Eriksen Søreide om en strategi for universitetsmiljøer i verdenstoppen (Dokument 8:82 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16.(259)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om fellesnordisk landinfo (Dokument 8:67 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 17.(260)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Frank Bakke-Jensen, Torgeir Dahl, Lars Myraune og Ingjerd Schou om samdrifter i landbruket (Dokument 8:63 S (2012–2013))

 • 18.(261)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Steinar Reiten og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å styrke norsk industri (Dokument 8:71 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes næringskomiteen.

 • 19.(262)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Knut Arild Hareide, Øyvind Håbrekke og Line Henriette Hjemdal om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø (Dokument 8:73 S (2012–2013))

 • 20.(263)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Peter N. Myhre om statlig finansiering av overskridelsene i Oslopakke 3 (Dokument 8:75 S (2012–2013))

 • 21.(264)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om å etablere tiltak for å innhente vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveiene (Dokument 8:78 S (2012–2013))

 • 22.(265)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen og Gjermund Hagesæter om full statlig finansiering av videreføring av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø (Dokument 8:79 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 19–22 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 23.(266)

  Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken (Meld. St. 25 (2012–2013))

 • 24.(267)

  Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland (Prop. 110 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 23 og 24 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.