Stortinget - Møte tirsdag den 16. april 2013 kl. 10

Dato: 16.04.2013

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:36:28]

Referat

 • 1.(268)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) (Lovvedtak 36 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 12. april 2013

 • 2.(269)

  Helse- og omsorgskomiteen melder å ha valgt Håkon Haugli til ny annen nestleder

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(270)

  Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) (Prop. 115 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(271)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Dokument 8:87 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5.(272)

  Endringer i energiloven (Prop. 113 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(273)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om norsk naturmangfold (Dokument 8:66 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(274)

  Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (gjennomføring av miljømerkeforordningen) (Prop. 112 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8.(275)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge (Dokument 8:69 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for arbeids- og sosialkomiteen, justiskomiteen og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 9.(276)

  Forvaltningen av Statens pensjonsfond 2012 (Meld. St. 27 (2012–2013))

 • 10.(277)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen og Ida Marie Holen om å endre dagens sukkeravgifter (Dokument 8:86 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes finanskomiteen.

 • 11.(278)

  Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) (Prop. 118 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 12.(279)

  Endringer i politiregisterloven mv. (Prop. 114 L (2012–2013))

 • 13.(280)

  Endringer i forvaltningsloven (Prop. 116 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 12 og 13 sendes justiskomiteen.

 • 14.(281)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mette Hanekamhaug, Tord Lien og Bente Thorsen om innføring av tegnspråk som valgfag i ungdomsskolen (Dokument 8:89 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 15.(282)

  Endringar i inndelingslova (Prop. 109 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16.(283)

  Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2012 (Dokument 5 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 17.(284)

  Unike idear, store verdiar – om immaterielle verdiar og rettar (Meld. St. 28 (2012–2013))

 • 18.(285)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA – statlig deltakelse i fortrinnsrettsemisjon) (Prop. 119 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes næringskomiteen.

 • 19.(286)

  Nasjonal transportplan 2014–2023 (Meld. St. 26 (2012–2013))

 • 20.(287)

  E39 Rogfast i Rogaland – førehandsinnkrevjing av bompengar (Prop. 117 S (2012–2013))

 • 21.(288)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Arne Sortevik, Åse Michaelsen, Solveig Horne, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim, Harald T. Nesvik og Per Sandberg om bygging av ferjefri E39 basert på prosjektfinansiering og prosjektorganisering (Dokument 8:80 S (2012–2013))

 • 22.(289)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Lars Myraune, Øyvind Halleraker, Ingjerd Schou og Svein Harberg om bredbåndsutbygging (Dokument 8:88 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 19–22 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.