Stortinget - Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12

Dato: 29.04.2013

Referatsaker

Sak nr. 16 [21:48:50]

Referat

 • 1.(321)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) (Lovvedtak 45 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 26. april 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(322)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Gjermund Hagesæter, Per Sandberg og Jan Arild Ellingsen om opprettelse av en ny krigspensjonsordning for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner (Dokument 8:108 S (2012–2013))

  Enst.: Avvises, jf. forretningsordenen § 38 annet ledd bokstav e, jf. § 37 femte ledd.

 • 3.(323)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson og Ketil Solvik-Olsen om merverdiavgiftskompensasjon for privatpersoner ved bygging av omsorgsboliger for egne barn (Dokument 8:110 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(324)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav (Dokument 8:111 S (2012–2013))

 • 5.(325)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde mennesker ved fritidsaktiviteter (Dokument 8:112 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6.(326)

  Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken (Meld. St. 35 (2012–2013))

 • 7.(327)

  Nye muligheter for Nord-Norge – åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet (Meld. St. 36 (2012–2013))

 • 8.(328)

  Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerak (forvaltingsplan) (Meld. St. 37 (2012–2013))

 • 9.(329)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri A. Meling, Henning Skumsvoll, Kjell Ingolf Ropstad og Borghild Tenden om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon (Dokument 8:115 S (2012–2013))

 • 10.(330)

  Endringer i naturmangfoldloven (Prop. 134 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 6–10 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 11.(331)

  Samtykke til ratifikasjon av Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold av 22. mai 1992, om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling av fordeler som følger av bruken av disse ressurser av 29. oktober 2010 (Prop. 137 S (2012–2013))

 • 12.(332)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute) (Prop. 139 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes energi- og miljøkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 13.(333)

  Endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven (Prop. 145 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 14.(334)

  Endringer i lov om folkebibliotek (Prop. 135 L (2012–2013))

 • 15.(335)

  Endringer i medieeierskapsloven (Prop. 142 L (2012–2013))

 • 16.(336)

  Lov om omsetning av bøker (bokloven) (Prop. 144 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 14–16 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 17.(337)

  Statsrekneskapen 2012 (Meld. St. 3 (2012–2013))

 • 18.(338)

  Finansmarknadsmeldinga 2012 (Meld. St. 30 (2012–2013))

 • 19.(339)

  Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 12. januar 1990 mellom Norge og Nederland, undertegnet i Oslo 23. april 2013 (Prop. 130 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 17–19 sendes finanskomiteen.

 • 20.(340)

  Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, undertegnet i Oslo 15. april 2013 (Prop. 138 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 21.(341)

  Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar (Meld. St. 34 (2012–2013))

 • 22.(342)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om å styrke pasientrettighetene for sårbare pasientgrupper (Dokument 8:114 S (2012–2013))

 • 23.(343)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Solveig Horne og Kari Kjønaas Kjos om et styrket aktivitets- og folkehelsetilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming (Dokument 8:116 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 21–23 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 24.(344)

  Endringer i straffeprosessloven (bording av skip ved terrorhandlinger m.m.) (Prop. 132 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 25.(345)

  Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 14. oktober 2005 til konvensjon av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved skipsfart og protokoll av 14. oktober 2005 til protokoll av 10. mars 1988 om bekjempelse av ulovlige handlinger mot sikkerheten ved faste plattformer plassert på kontinentalsokkelen (Prop. 133 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 26.(346)

  Endringer i opplæringslova og privatskolelova (spesialundervisning m.m.) (Prop. 129 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 27.(347)

  Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO) (Prop. 140 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 28.(348)

  Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) (Prop. 141 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 29.(349)

  Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte (Meld. St. 32 (2012–2013))

 • 30.(350)

  Endringar i jordlova (Prop. 127 L (2012–2013))

 • 31.(351)

  Endringar i odelslova (Prop. 128 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 29–31 sendes næringskomiteen.

 • 32.(352)

  Verksemda til NSB AS (Meld. St. 31 (2012–2013))

 • 33.(353)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Gjermund Hagesæter om strakstiltak for å gjennomføre nødvendig rassikring på E16 mellom Bergen og Voss (Dokument 8:113 S (2012–2013))

 • 34.(354)

  Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m. (Prop. 143 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 32–34 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 35.(355)

  Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker) (Prop. 136 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.