Stortinget - Møte mandag den 27. mai 2013 kl. 12

Dato: 27.05.2013

Referatsaker

Sak nr. 12 [18:37:46]

Referat

 • 1.(394)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i tobakkskadeloven (Lovvedtak 41 (2012–2013))

  • 2. lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.) (Lovvedtak 47 (2012–2013))

  • 3. lov om endringer i vegtrafikkloven (Lovvedtak 50 (2012–2013))

  • 4. lov om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat mv.) (Lovvedtak 52 (2012–2013))

  • 5. lov om endringer i valgloven og kommuneloven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved forhåndsstemmegivning mv.) (Lovvedtak 54 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 24. mai 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(395)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Henning Skumsvoll, Oskar J. Grimstad, Ulf Leirstein, Per Roar Bredvold, Robert Eriksson og Morten Ørsal Johansen om en ny forvaltning av landets ulv (Dokument 8:136 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(396)

  Endringer i helseregisterloven (Kreftregisteret) (Prop. 160 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(397)

  Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing (Prop. 158 LS (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(398)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim Starheim om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Dokument 8:137 LS (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(399)

  Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (Prop. 159 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 7.(400)

  Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994 (Prop. 157 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.