Stortinget - Møte fredag den 18. oktober 2013 kl. 12

Dato: 18.10.2013

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:44:38]

Referat

Presidenten: Referatet er omdelt på representantenes plasser i salen, og presidenten refererer bare sakenes nummer og forslag til vedtak.

  • (6) Statsbudsjettet 2014 (Prop. 1 S 2013–2014))

  • (7) Skatter og avgifter – lovendringer (Prop. 1 LS (2013–2014))

  • (8) Nasjonalbudsjettet 2014 (Meld. St. 1 (2013–2014))

     Enst.: Nr. 1–3 sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.