Stortinget - Møte fredag den 8. november 2013 kl. 10

Dato: 08.11.2013

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:33:30]

Referat

 • 1.(38)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014 Eksisterende kapitler i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslås fordelt til komiteene i overensstemmelse med Innst. 18 S (2013–2014) fra Stortingets presidentskap, jf. Stortingets vedtak 24. oktober 2013. Forslag til nye kapitler og utkast til romertallsvedtak i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), fordeles midlertidig til komiteene i henhold til bestemmelsene i Stortingets forretningsorden om ansvarsfordelingen mellom komiteene.

 • 2.(39)

  Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen.

 • 3.(40)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører (Dokument 8:3 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(41)

  Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012 (Dokument 1 (2013–2014))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(42)

  Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven (Dokument 16 (2011–2012))

 • 6.(43)

  Rapport til Stortingets presidentskap fra Grunnlovsspråkutvalget om utarbeidelse av språklig oppdaterte tekstversjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk (Dokument 19 (2011–2012))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen etter forretningsordenen § 39 fjerde ledd.

 • 7.(44)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad om innføring av lobbyregister (Dokument 8:4 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.