Stortinget - Møte tirsdag den 12. november 2013 kl. 10

Dato: 12.11.2013

Referatsaker

Sak nr. 11 [10:13:05]

Referat

Presidenten: Siden referatet er omdelt på representantenes plasser, vil ikke presidenten lese opp de ulike fordelingene, med ett unntak. Det gjelder Rammeområde 1, kap. 503, 510, 520, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 545, 546, 3510, 3525, 3531, 3533 og 3540, som i referatet er foreslått sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, men som skal sendes til kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 1.(45)

  Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Endring av Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet 2014

  Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. 18 S (2013–2014), fordeles til komiteene slik:

  • – Kap. 595, 1409, 1481, 1482 og 3595

   Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 13).

  • – Kap. 5577

   Enst.: Sendes finanskomiteen (Rammeområde 21).

  • – Kap. 340, 342, 925, 926, 927, 3340, 3342, 3925, 3926 og 3927

   Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16).

  • – Kap. 503, 510, 520, 525, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 545, 546, 3510, 3525, 3531, 3533 og 3540

   Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1).

  • – Kap. 560, 561, 562, 563, 567, 590, 3560, 3562, 3563 og 3567

   Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 6).

  • – Kap. 911 og 3911

   Enst.: Sendes næringskomiteen (Rammeområde 9).

  • – Kap. 917, 919, 928, 3917 og 3928

   Enst.: Sendes næringskomiteen (Rammeområde 10).

  • – Kap. 541, 542, 1331, 1360, 1361, 4360 og 4361

   Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17).

   Utkast til romertallsvedtak II til XLVII i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) fordeles i overensstemmelse med den foreslåtte fordelingen av nye budsjettkapitler ovenfor og fordelingen i Innst. 18 S (2013–2014) fra Stortingets presidentskap, jf. Stortingets vedtak 24. oktober 2013.

 • 2.(46)

  Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (Meld. St. 43 (2012–2013))

 • 3.(47)

  Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) (Prop. 202 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(48)

  Endringer i viltloven, naturmangfoldloven mv. (Prop. 161 L (2012–2013))

 • 5.(49)

  Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 (Prop. 173 S (2012–2013))

 • 6.(50)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013) (Prop. 189 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7.(51)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om etablering av et faglig utvalg for litteraturbransjen (Dokument 8:7 S (2013–2014))

 • 8.(52)

  Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming (Meld. St. 45 (2012–2013))

 • 9.(53)

  Endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven mv. (Prop. 155 L (2012–2013))

 • 10.(54)

  Endringer i adopsjonsloven mv. (Prop. 171 L (2012–2013))

 • 11.(55)

  Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.) (Prop. 205 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 7–11 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 12.(56)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Bård Vegar Solhjell og Heikki Eidsvoll Holmås om å fase ut investeringene i fossil energi i Statens pensjonsfond utland (Dokument 8:6 S (2013–2014))

 • 13.(57)

  Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 4. oktober 1991 mellom Norge og Tyskland, undertegnet i Berlin 24. juni 2013 (Prop. 190 S (2012–2013))

 • 14.(58)

  Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) (Prop. 199 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 12–14 sendes finanskomiteen.

 • 15.(59)

  Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) (Prop. 168 L (2012–2013))

 • 16.(60)

  Endring i pasientskadelova (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta) (Prop. 177 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes helse- og omsorgskomiteen

 • 17.(61)

  Endringar i kjøpsloven og avtaleloven og samtykkje til å trekkje reservasjonen mot FN-konvensjonen 11. april 1980 om kontraktar for internasjonale lausøyrekjøp (CISG) del II om avtaleinngåing (Prop. 158 LS (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 18.(62)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om karakterfri barneskole (Dokument 8:5 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 19.(63)

  Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2012 (Meld. St. 47 (2012–2013))

 • 20.(64)

  Sametingets virksomhet 2012 (Meld. St. 48 (2012–2013))

 • 21.(65)

  Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) (Prop. 204 L (2012–2013))

  Enst.: Nr. 19–21 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 22.(66)

  Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2013 og fisket etter avtalane i 2011 og 2012 (Meld. St. 40 (2012–2013))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 23.(67)

  Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland (Prop. 197 S (2012–2013))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 24.(68)

  Noregs deltaking i den 67. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN (Meld. St. 42 (2012–2013))

 • 25.(69)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 49 (2012–2013))

 • 26.(70)

  Nordisk samarbeid (Meld. St. 50 (2012–2013))

 • 27.(71)

  Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005 (Prop. 179 S (2012–2013))

 • 28.(72)

  Endringer i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (den særskilte kompensasjonsordning for veteraner med psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner) (Prop. 207 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 24–28 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.